VLTV Vesterbro Lokal TV

Vedtægter For Foreningen Vesterbro Lokal-TV

§1NAVN

Foreningens navn er Vesterbro Lokal-TV; hjemstedet er København
                                                                                -"


§2FORMAL

Foreningens formål er at drive lokal-TV på Vesterbro efter retningslinier afstukket af ge
neralforsamlingen, og i en form der medvirker til oplysning og debat, med fokus på
bydelen. Endvidere er formålet at styrke en demokratisk og aktiverende medieudvikling, samt at 
arbejde for en udvidet adgang til mediet.

§3 GENERALFORSAMLING

a. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i april   måned.

b. Ekstraordinært generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens flertal eller ved skriftlig krav 
herom til bestyrelsen fra enten
- 1/2 af de Vesterbro organisationer der har betalt det årlige kontingent, eller
       - 1/2 af de ansatte på VLTV.

c.lndkaldelse til generalforsamdng sker i alle tilfælde af bestyrelsen ved brev til med

lemmer og til ansatte med angivelse af dagsorden senest 4 uger før generalforsamlingen. J

d. Forslag til punkt E.4 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen 
afholdes. Indkomne forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmer+ ansatte, senest 1
uge før generalforsamlingen.

e. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg at dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse. 

3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse. .
4.lndkonine forslag.
5. Budget, fremlæggelse og godkendelse.
6. Overordnet programpolitik.
7. Personalepolitik.
8. Valg at 6 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg at i til 2 suppleanter pr. valggruppe (prioriterede).
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

f. Der kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke har vært på dagsordenen.

g. Alle afgørelser træffes"ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringforslag dog undtaget

h. Stemmeret på generalforsamlingen har 1 repræsentant fra hver af de organisationer
og foreninger på Vesterbro, som har betalt det årlige kontingent til VL TV, og ansatte, der har 
været ansat i mindst en måned på VL TV.

i. Generalforsamlingen lægger hovedlinierne for TV-'stationens programpolitik.

j. Referatet fra generalforsamlingen udsendes eller omdeles til organisationer, institutioner og 
foreninger der har betalt det årlige kontingent til VL TV, og til alle ansatte på Ve
sterbro Lokal TV. _

k. Der kan ikke benyttes fuldmagt ved afstemninger.


§4 BESTYRELSEN

a. Bestyrelsen består af 6 personer, som vælges på generalforsamlingen.
    2 medlemmer vælges fra Vesterbro organisationer, der har betalt det årlige kontingent.

    2 medlemmer vælges blandt de ansatte, der har været aktive på stationen i mindst tre

     måneder i tiden op til generalforsamlingen.

     2 medlemmer med medie/tv-erfaringer vælges af generalforsamlingen; disse må ikke være 
     ansatte på Vesterbro Lokal-TV, i en periode på et halvt år op til generalforsamlingen

b. 1-2 suppleanter valgt af-egne valggrupper.
     Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne.
    En valggruppes suppleant indtræder ved et bestyrelsesmedlems forud meddelte frafald
    eller fravær I 2.                                     .1,

c. Bestyrelsen kan nedsætte et sekretariat med ansvar for:
- indstilling til Bestyrelsen i ansættelsesspørgsmål
- ledefsesansvar
- redaktionelt ansvar
- administration
- økonomi
- teknik

- kurser
- information og PR
- kontakt til samarbejdspartnere
- samt iøvrigt udførelse af bestyrelsens beslutninger.
Sekretariatet kan delegere ansvaret for bestemte områder til ansatte og aktivister. Investeringer, 
som ikke er indeholdt i det godkendte budget i henhold til § 5C, skal godkendes af bestyrelsen.

d. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden vælges 
af bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

e. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

f. Bestyrelsen fremlægger efter indstilling fra ansatte og andre forslag til TV- stationens
programpolitik.

g. Bestyrelsen tager stilling til alle spørgsmål vedrørende salg sendetid samt til ansættelse og 
afskedigelse af personale.


h. Bestyrelsen udpeger de repræsentanter som skal deltage i samarbejdet med andre TV- 
stationer omkring sendesamvirke og andet eksternt samarbejde.

i. Bestyrelsen udpeger en redaktør med myndighed og ansvar ifølge gældende lov, I tilfælde af 
udgifter i forbindelse med retsforfølgelse hæfter forehingen solidarisk med den ansvarshavende 
redaktør.

j. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer som er til skade for foreningen. Evt. eksklusion kræver 
2/3 flertal i bestyrelsen.

k. Bestyrelsen udarbejder produktionsaftaler omkring udsendelser der produceres på TV- 
stationen.

I. Såfremt et nyt bestyrelsesmedlem grundet fratræden eller af anden årsag udtræder at
bestyrelsen udenfor generalforsamlingen, indtræder en suppleant som nyt medlem. Dog
således at forholdet mellem VL TV og Vesterbro Kulturuge antalsmæssigt bibeholdes.
Der udpeges på førstkommende personalemøde en ny suppleant.

§5 ØKONOMI

a. Foreningens regnskabsår er kalenderåret
b. Generalforsamlingen vælger for i år af gangen en revisor til at revidere foreningens
regnskab. .1...

c. Budget for kommende regnskabsår skal godkendes af af foreningen Vesterbro Lokal
TV s bestyrelse, senest 1. december i indeværende år.

d. Det af revisoren underskrevne regnskab fremlægges af bestyrelsen på det efter regn-
skabsårets udløb første kommende ordinære generalforsamling

e. Den nyvalgte bestyrelse attesterer ved formandens underskrift at regnskabet godkendes.

§6 ORGANISATIONSMEDLEMMER

Organisationsmedlemmer, der har indbetalt deres årlige kontingent til Vesterbro LokalTV, er stemmeberettigede med en stemme og kan have mulighed for at benytte Lokal
TVets annoncering m.m. iflg. bestyrelsens retnningslinier

§7ANSATTE

Ansatte på Vesterbro Lokal-TV har stemmeret, når de har deltaget aktivt på TV
stationen i mindst I måned.I w I

§8 STØTTEMEDLEMMER

a. Der oprettes støttemedlemskab for enkeltpersoner; bestyrelsen fastsætter det årlige
    kontingent. .

     b. Der oprettes støttemedlemskab for erhvervsdrivende, bestyrelsen fastsætter det årli

     ge kontingent.


C. Disse 2 kategorier af støttemedlemskaber er i øvrigt at regne! som totalt uafhængige
af Vesterbro Lokal-TV, og er således uden stemmeret og indflydelse over for generalfor
samlingen

§9ANSVAR

a. Foreningen tegnes af formanden, i dennes fravær af næstformanden samt et medlem af 
bestyrelsen.

b. Formanden eller bestyrelsen kan meddele prokura, dog ikke vedrørende køb af faste

ejendom, pantsætning eller lignende sikkerhedsstillelse.

 

b. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER

a. Foreningens vedtægter kan ændres ved 3/4 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. ._

b. Opnås der ikke 3/4 flertal kan der indkaldes til fortsættelse af generalforsamlingen, hvor 
forslaget er vedtaget, hvis mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer på mødet stemmer 
herfor. Denne de! af generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger herefter.

c. Fuldmagt kan ikke benyttes ved afstemninger om vedtægtsændringer.

 

§11 OPLØSNING AF FORENINGEN


a. Foreningens kan opløses ved 3/4 flertal blandt samtlige stemmeberettigede.

b. Opnås der ikke 3/4 flertal kan der indkaldes til fortsættelse af generalforsamlingen,
hvor opløsningen er vedtaget, hvis mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer på mødet 
stemmer herfor. Denne del af generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger herefter.

Ifald foreningen Vesterbro Lokal-TV nedlægges realiseres stationens aktiver og overskuddet ti! falder et velgørende formål..

 

§12
VEDT ÆGTERS ANVENDELSE

a. Stridigheder om disse vedtægters anvendelse kan afgøres ved voldgift, hvortil hver af
stridens parter udpeger en voldgiftsmand.

b. Disse voldgiftsmænd udpeger sammen en opmand.

"Ændringer vedtaget på generalforsamlingerne 14/5, 27/5 1998,4/51999,27/92001 og r
1615 2002