5.5.2011

Fanny Pedersen, som tegner Vesterbro Lokal-TV, driver også lokal-tv-stationen 'Ældre-TV'. Denne dobbeltrolle gav anledning til utilfredshed fra medarbejderside på Vesterbro Lokal-TV, idet man oplevede at blive udnyttet til at lave Ældre-TVs programmer på bekostning af programmerne til Vesterbro Lokal-TV, hvor man var ansat.

Utilfredsheden og dens mulige indflydelse på Vesterbro Lokal-TVs nært forestående generalforsamling 2011 blev imødegået, da Vesterbro Lokal-TV også i år overtrådte Vesterbro Lokal-TVs vedtægter (jf. 'Generalforsamling 09')

I modstrid med vedtægternes § 3c blev indkaldelsen til generalforsamlingen ikke udsendt til alle. Fanny Pedersens begrundelse var, at  'porto er blevet hamrende dyrt'. 
Desuden betvivlede hun, at alle ansatte havde stemmeret. Hun var af den opfattelse, at 'Ifølge vedtægterne er det kun der hvor der er et ansættelsesforhold, hvor der udbetales løn, hvor man kan være stemmeberettiget som ansat - igen ifølge vedtægterne'. Dette udsagn er imidlertid ikke i overensstemmelse med vedtægternes §3h, hvor der står: 'Stemmeret på generalforsamlingen har 1 repræsentant fra hver af de organisationer og foreninger på Vesterbro, som har betalt det årlige kontingent til VLTV, og ansatte, der har været ansat i mindst en måned på VLTV'  eller med §7 som lyder: 'Ansatte på Vesterbro Lokal-TV har stemmeret, når de har deltaget aktivt på TV stationen i mindst I måned'
Helt i tråd med Vesterbro Lokal-TVs historie som græsrøddernes lokal-tv
(indtil kuppet i 2005) leder man simpelthen forgæves efter sammenkoblingen stemmeret og løn i vedtægterne. Faktisk omtales løn slet ikke i vedtægterne. 


(Fra medarbejderside har Seersken har modtaget dette billede med tekst)

Situationen eskalerede. Fra medarbejderside blev der fremført argumenter som 'demokratisk dialog' og  'god demokratisk foreningsånd'. Mht. stemmeret på den kommende generalforsamling blev der fra medarbejderside spurgt 'hvad er argumentet for folk evt. ikke må se hvem som rent faktisk kan stemme?' og om folk i praktik blev det anført, at 'det vel meget rimeligt at de også har smule indflydelse på de forhold som de arbejder under - hvorfor skulle dette være så forkert Fanny?'. Endvidere blev Fanny Pedersen anbefalet 'at være åben og ærlig omkring oplysninger i forhold til vores forening og brugen af de ansatte og den gratis udnyttelse VLTV arbejdskraft som Ældre TV klamre sig til', og der blev spurgt 'er det virkelig nødvendigt at folk skal tvinges til at arbejde gratis for dig og ÆldreTV - er det virkelig så svært for dig at se dette er ganske uønsket og ikke i VLTV interesse? Du bør værdsætte dem som gør det frivilligt meget mere.'
Fanny Pedersens svar lød i al sin korthed: 'Jeg kan kun sige en ting til dig X og det er at du er langt ude'.

På generalforsamlingen, som fandt sted d. 26. april 2011, blev der fremlagt en række forslag til vedtægtsændringer. I strid med gældende vedtægters § 3d var disse forslag ikke sendt ud i forvejen, og man kan også have sine tvivl om, hvorvidt de gældende vedtægters §10a ('Foreningens vedtægter kan ændres ved  3/4 flertal blandt samtlige stemmeberettigede') blev efterlevet. 
Vedtægtsændringerne går i det store og hele ud på at svække medarbejderindflydelsen på Vesterbro Lokal-TV og at få skrevet ind i vedtægterne, at hvis medarbejderne ikke makker ret 'i det daglige', vil der blive tale om 'skriftlig advarsel', 'juridiske konsekvenser' og 'eksklusion'. Svækkelsen af medarbejderindflydelsen vedrører især medarbejdernes mulighed for at deltage i generalforsamlingerne, deres mulighed for at have stemmeret på generalforsamlingerne, deres mulighed for at modtage referat fra generalforsamlingerne, deres mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, deres mulighed for at have indflydelse på evt. vedtægtsændringer og deres mulighed for at have indflydelse på stationens programpolitik. Ifølge vedtægtsændringsforslagene skal  man nu have deltaget aktivt på stationen i 3 måneder i stedet for hidtil 1 måned for at opnå disse medarbejderrettigheder.
Disse vedtægtsændringer bekræfter kun den udvikling, der har været i gang siden 2005, med at ændre Vesterbro Lokal-TV fra en græsrodsstation med medarbejderindflydelse til et topstyret foretagende.

Den medarbejder, der talte de ansattes sag, fik at vide, at hans tilstedeværelse på Vesterbro Lokal-TV ikke var ønsket længere. Dette blev besluttet af bestyrelsen, efter det oplyste med stemmetallene 3-3.
Der skal herfra lyde stor anerkendelse til de 3 bestyrelsesmedlemmer, der stemte mod beslutningen.