14.6.2007

Generalforsamling d. 29. april 2007

Igen i år vidnede Vesterbro Lokal-TVs generalforsamling om inkompetent foreningsarbejde.

Igen i år var generalforsamlingen præget af insinuationer, personangreb, trusler, udvandring og intriger.

Igen i år var det umuligt at få en principiel debat om foreningsforhold og Vesterbro Lokal-TVs rolle og eksistensberettigelse eller mangel på samme på Vesterbro.

Bedømt ud fra fremmødet og 2006-regnskabets tal for medlemskontingenter er der en svindende opbakning bag stationen fra Vesterbro-organisationernes side. Det ser ud til, at foreningen Vesterbro Lokal-TV nu fortrinsvis består af stationens egne folk.

Problemstillingerne på generalforsamlingen var de gammelkendte: personstridigheder, stemmeret, valgbarhed, økonomi og vedtægtsovertrædelser. 

Som noget nyt var også retssagen og udsendelserne oppe at vende.

 

PERSONSTRIDIGHEDER

 • Bestyrelsesberetningen forelå ikke skriftligt, men blev fremlagt mundtligt af formanden, Rosalina Dias.

 • I bestyrelsesberetningen kom formanden ind på personaleforholdene på stationen, et punkt der i strid med vedtægternes § 3e ellers var udeladt på den udsendte dagsorden.
  De medarbejdere, som Inaam Illahi Sahibzada (formand 2005/2006) og Rosalina Dias igennem de seneste to år selv har knyttet til stationen, giver mange problemer. Der havde været mange 'indbyrdes problemstillinger', der havde været møder omkring personalet, der havde været problemer med den personalemæssige udskiftning, og der havde været medarbejdere, der havde sendt projektansøgninger i Vesterbro Lokal-TVs navn uden bestyrelsens billigelse.
  Rosalina Dias' råd til den kommende bestyrelse var: 'find nye medarbejdere', en metode hun og den daværende formand, Inaam Illahi Sahibzada selv benyttede for 2 år siden, da de fyrede praktisk taget alle de daværende medarbejdere op til den ekstraordinære generalforsamling. Den disposition trækkes seerne med den dag i dag i form af ringere udsendelser.

 • I bestyrelsesberetningen kom formanden også ind på bestyrelsesarbejdet. Dette havde generelt været præget af samarbejdsvanskeligheder, der havde været 'usunde diskussioner', og et af bestyrelsesmedlemmerne havde trukket sig fra bestyrelsen pga. samarbejdsvanskeligheder.
  Efter i 2 år at have ført en konfrontationssøgende og vedtægtsovertrædende linie (sammen med bestyrelsesmedlem og tidligere formand, Inaam Illahi Sahibzada) gav Rosalina Dias nu udtryk for, at det giftige klima ikke var til fordel for foreningen, og hendes råd til den kommende bestyrelse var: det nytter ikke at komme med egne projekter og mål, indstil vendettaen, der skal nye og meget engagerede kræfter til.

 • På generalforsamlingen blev Rosalina Dias kritiseret for manglende engagement og for at have lagt for få kræfter i arbejdet.

 • På en kommentar om at de to seneste bestyrelser med hhv. Inaam Illahi Sahibzada og Rosalina Dias som formænd burde have taget både bestyrelsesarbejdet og det foreningsretslige mere seriøst, svarede Rosalina Dias, at hun og bestyrelsen havde taget alt rigtigt seriøst. De mange fyringer op til den ekstraordinære generalforsamling i 2005, de mange vedtægtsovertrædelser siden da og udelukkelsen af et valgt bestyrelsesmedlem vidner imidlertid om noget andet.

 • På generalforsamlingen fremkom der også trusler om eksklusion. Både bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlem Fanny Pedersen truede med at ekskludere Bruno Schwede. Ifølge Fanny Pedersen var eksklusionen en allerede vedtaget bestyrelsesbeslutning. Bruno Schwede havde været til skade for foreningen ved at anlægge retssag pga. et løntilgodehavende.

 • Et nyvalgt bestyrelsesmedlem gik ind for en armslængde mellem bestyrelse og personale. Der forlød ikke noget om, hvordan dette skal gennemføres i praksis, når 2 af bestyrelsesmedlemmerne ifølge vedtægternes § 4a skal vælges blandt medarbejderne.

 

STEMMERET OG VALGBARHED

I lighed med den ekstraordinære generalforsamling i 2005 og generalforsamlingen i 2006 søgte man også i år at manipulere med valgbarhed og stemmeret.

 • Et bestyrelsesmedlem foreslog på selve generalforsamlingen, at medlemmer, der sad i andre tv-stationers bestyrelser, ikke kunne vælges til Vesterbro Lokal-TVs nye bestyrelse. 

 • Richard Schumann havde i modsætning til de 2 forgående år ikke stemmeret i år. Begrundelsen var, at det kun er foreninger og organisationer, der kan være medlem af foreningen Vesterbro Lokal-TV. Hans foretagende 'SchumannProDok' var hverken det ene eller det andet i år.

 • Der var uklarhed om, hvem af 2 tilstedeværende fra den samme forening, der havde mandatet og stemmeretten på generalforsamlingen. Den ene henviste til et medbragt generalforsamlingsreferat, den anden talte højt om nyligt førte telefonsamtaler og tog en ikke-tilstedeværende person til indtægt for sit mandat. Dirigenten valgte uden de store overvejelser at overlade stemmeretten til den højest talende.

 

ØKONOMIEN

 • Af bestyrelsesberetningen fremgik det, at det havde været et svært år med ubetalte regninger.
  Der havde ikke været megen opbakning til støttefesten sidste år, og festen havde givet underskud.
  Stationens gæld til KODA var imidlertid blevet betalt, og det var blevet aftalt med KODA, at der ikke skal spilles meget musik.
  Stationen havde fået øget driftsstøtte. En oplysning fra en af de tilstedeværende om, at der lå forhandlingspres fra bl.a. SLRTV (Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV-stationer) bag den øgede driftsstøtte, blev mødt med afvisende skepsis.
  Formanden oplyste, at stationen p.t. stort set ikke har nogen gæld. Derved så formanden bort fra VLTVs skyldige advokatsalær i den verserende retssag, ligesom selve det lønkrav, der ligger til grund for retssagen og dommerens forslag 3 dage tidligere om at indgå et økonomisk forlig med sagsøger heller ikke blev taget i betragtning. Senere på generalforsamlingen blev det oplyst, at det skyldige advokatsalær er i størrelsesordenen 50.000-60.000 kr.

 • Regnskabet var ikke udsendt på forhånd. Det blev omdelt på selve generalforsamlingen.
  Kassereren oplyste, at stationen havde været ved at miste sin sendetilladelse pga. gæld
  Der havde været mindre indtægter fra 2 projekter. Under regnskabsaflæggelsen var der uenighed blandt flere bestyrelsesmedlemmer om, hvorvidt projektmidlerne var blevet anvendt i overensstemmelse med ansøgningen.

 • Formanden oplyste, at regnskabsoriginalen var skrevet under af alle bestyrelsesmedlemmer undtagen 2.
  Bestyrelsesmedlem, Inaam Illahi Sahibzada, nægtede på generalforsamlingen at skrive under på regnskabet. Årsagen blev ikke oplyst.

 • Der blev gjort opmærksom på, at regnskabet ikke er revideret, hvilket er i strid med vedtægterne.

 • Regnskabet blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 imod.

 • I strid med vedtægterne blev der ikke valgt nogen revisor.

 • I strid med vedtægterne blev der igen i år ikke fremlagt budget. Man ville afvente en afklaring af retssagen. Hvis den går godt, sendes et budget ud til medlemmerne.
  Dette blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 imod.

 

VEDTÆGTSOVERTRÆDELSERNE

Som noget nyt vedtog generalforsamlingen et af Vesterbro Medieklub fremsendt forslag om, at vedtægterne skal overholdes.
Det hindrede dog ikke den samme generalforsamling i at overtræde vedtægterne både før og efter vedtagelsen:

 • Den udsendte dagsorden var ikke i overensstemmelse med vedtægternes § 3e. Punkterne 'overordnet programpolitik' og 'personalepolitik' manglede.

 • Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen var i indkaldelsen sat til 11 dage i stedet for 14 dage.

 • Regnskabet var ikke revideret

 • Der blev ikke fremlagt noget budget

 • Der blev ikke valgt nogen revisor

 • På baggrund af at referaterne fra generalforsamlingerne 4.4.2005, 29.6.2005 og 28.4. 2006 endnu ikke er tilsendt medlemmerne, fremsatte Vesterbro Medieklub et præciserende forslag om, at referaterne skal udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Dette blev afvist dels med den begrundelse, at der var tale om en vedtægtsændring, dels med den begrundelse at man ikke plejede at udsende referaterne. Der var kun 1 stemme for forslaget.

 • Et bestyrelsesmedlem fremsatte på selve generalforsamlingen et forslag  (folk der sidder i andre tv-bestyrelser ikke kan vælges til bestyrelsen i Vesterbro Lokal-TV) uden at have fremsendt forslaget på forhånd.

 • SchumannProDok, der havde stemmeret i 2006, havde ingen stemmeret i 2007. En af delene må nødvendigvis være en overtrædelse af vedtægterne

 • Valg af 1-2 suppleanter for hver af de 3 valggrupper, som indgår i bestyrelsen, blev til valg af 2 suppleanter i alt.

Læs nærmere om disse vedtægtsovertrædelser på 'det vågne øje'

 

RETSSAGEN

En direkte følge af de 2 formænds, Inaam Illahi Sahibzada og Rosalina Dias, konfrontationssøgende linie gennem de seneste 2 år er, at den tidligere stationsleder, Bruno Schwede, har anlagt sag mod Vesterbro Lokal-TV

 • Rosalina Dias oplyste, at sagen havde været for retten d. 25. og 26. april 2007, og at dommeren havde foreslået et forlig, hvor Vesterbro Lokal-TV betaler Bruno Schwede 140.000 kr.

 • Bestyrelsen ville ikke lægge beslutningen herom ud til generalforsamlingen.

 • Bestyrelsesmedlem Fanny Pedersen meddelte, at Vesterbro Lokal-TV vil have en dom i sagen

 • Rosalina Dias ville overlade til den ny bestyrelse, hvad den vil stille op med retssagen. Hun stillede ikke selv op til den ny bestyrelse.

 

STATIONENS UDSENDELSER

 • Punktet 'overordnet programpolitik' var udeladt på den udsendte dagsorden, en vedtægtsstridig og påfaldende udeladelse hos en forening, hvis formål er at drive lokal-tv

 • Formanden kom dog ind på udsendelserne i bestyrelsesberetningen. Hun synes selv, at Vesterbro Lokal-TV har sendt en del gode programmer. Hun medgav dog, at der også er sendt en del dårlige programmer.

 • Et forslag om at give udsendelserne en skarpere profil herunder med henblik på overholdelse og udvikling af det lokale demokrati blev forkastet. Rosalina Dias var den eneste, der begrundede sin afstandtagen. Hun brød sig ikke om begrebet demokrati. Hun foretrak noget mere snævert. Der var 3 stemmer for forslaget og 4 imod. 

 

Under den sidste del af mødet havde generalforsamlingens referent forladt lokalet.

Rosalina Dias og Inaam Illahi Sahibzada trak sig fra bestyrelsen på generalforsamlingen d. 29.4.2007.

Som afslutning på generalforsamlingen uddelte Bruno Schwede materialet 'oplys demokratiet' fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.