5.5.2006

Generalforsamling d. 28. april 2006

Seersken vidste det jo godt. Vesterbro Lokal-TVs generalforsamlinger er ikke som andre generalforsamlinger! 

Lidt før det angivne tidspunkt mødte hun op medbringende den udsendte indkaldelse, der indeholdt en dagsorden, der ikke var efter vedtægterne, en forespørgsel fra et medlem om hvorfor dog hun ikke var blevet indkaldt og en kvittering for indbetalt medlemskontingent. Det sidste var ellers ikke helt nemt. På indkaldelsen stod: 'Alle bedes medbringe kvittering for indbetalt kontingent', men der var ikke medsendt noget girokort eller kontonummer til brug for indbetalingen. 3 mails fra Seersken i løbet af en lille måned med anmodning om at få tilsendt girokort eller kontonummer forblev ubesvarede indtil 3 timer før generalforsamlingen, hvor Bruno Schwede i sin egenskab af bestyrelsesmedlem på bestyrelsens vegne sendte denne mail:
Da jeg ser, at der ikke er kommet svar til dig fra kassereren eller
formanden, og jeg ikke går ud fra at resten af bestyrelsen har ændret VLTVs
konto i mellemtiden - man kan aldrig vide - får du her VLTVs kontonummer

Mødet var indkaldt til kl. 17, og vi var efterhånden 14 fremmødte, der sad og ventede. Ingen formand. Vi ventede, vi drak kaffe, vi ventede, og Seersken var efterhånden begyndt at overveje, om det var en særlig form for bestyrelseshumor at indkalde til generalforsamling og selv udeblive, da formanden, Inaam Illahi Sahibzada, og hans støtter i bestyrelsen gjorde deres entre med næsten ½ times forsinkelse. Generalforsamlingen kunne begynde.

Generalforsamlingen blev indledningsvis enige om at følge vedtægternes dagsorden (§ 3e), der ser sådan ud:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Budget, fremlæggelse og godkendelse
6. Overordnet programpolitik
7. Personalepolitik
8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
9.Valg af 1 til 2 suppleanter pr. valggruppe (prioriterede)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

i stedet for den, som formanden havde sendt ud, der så sådan ud:
1. Formalia
2. VLTV status
3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
3. Valg af ny bestyrelse

Dermed hørte enigheden på denne generalforsamling stort set også op.

Formanden, Inaam Illahi Sahibzada, havde ikke på forhånd udsendt nogen beretning, men aflagde beretning på selve mødet. Beretningens tema var som følger: Da formanden tiltrådte i april 2005 var forholdene kaotiske, der var negative mennesker på stationen, medarbejderne følte ingen forpligtelse over for stationen, og der var gæld. I dag, april 2006, er der styr på tingene, der er lagt nye retningslinier for en personalepolitik, stationen har 'stålfaste' medarbejdere, der vil Vesterbro Lokal-TV det godt og har ydet noget, der er ikke de økonomiske problemer, og den siddende bestyrelse har lagt et godt fundament for den kommende bestyrelse. At det nu går økonomisk godt på Vesterbro Lokal-TV fik vi bekræftet, da et af de andre bestyrelsesmedlemmer supplerede med at oplyse, at stationen under en oprydning havde foræret udstyr væk til Christiania.

Dette positive billede tegnet af formanden blev uddybet på en række områder efterhånden som generalforsamlingen skred frem.


ØKONOMIEN

 • Regnskabet, som ikke var udsendt på forhånd, men først blev fremlagt på selve generalforsamlingen, manglede en revisionspåtegning . Dette blev påtalt af flere. Formanden mente, at dette ikke behøvedes og søgte at retfærdiggøre det med, at Radio- og tv-nævnet havde godtaget regnskabet uden revisionspåtegning.
  Formanden fik at vide, at den manglende revisionspåtegning både var en overtrædelse af vedtægternes § 5d og af almindelig foreningsjura.
  Man kan også undre sig over bestyrelsens egne underskrifter på regnskabet. Formanden, Inaam Illahi Sahibzada, havde skrevet under 2 gange med 2 vidt forskellige håndskrifter. Kassereren, Rosalina Dias, havde ikke skrevet under for sig selv, men kun for bestyrelsesmedlem Leroy Collins, hvis navn til gengæld optrådte 2 gange, den ene gang med et spørgsmålstegn efter sig (Leroy Collins deltog ikke selv i generalforsamlingen). Og bestyrelsesmedlem Bruno Schwedes underskrift manglede, fordi formanden, Inaam Illahi Sahibzada, og kassereren, Rosalina Dias, havde besluttet sig til, at de ikke ville samarbejde med ham, og derfor havde han ikke fået regnskabet forelagt.

 • Det fremgik ingen steder, at der ligger et uafklaret lønkrav, som overstiger foreningens aktiver. 

 • Det fremgik heller ingen steder, at KODA-sagen ikke er ude af verden. 

 • Der var ikke udarbejdet noget budget for 2006 (overtrædelse af vedtægternes § 3e og 5c). I stedet blev der på forlangende remset nogle løselige tal op på stående fod.

 • Generalforsamlingsflertallet vedtog regnskabet


SAMARBEJDSKLIMAET

 • Det kom frem, at der har været samarbejdsproblemer i bestyrelsen. Formanden, Inaam Illahi Sahibzada, undlod at indkalde et bestemt bestyrelsesmedlem  til bestyrelsesmøderne. At der så dermed pr. definition ikke har været tale om bestyrelsesmøder, og at beslutninger truffet på disse møder så ikke er bestyrelsesbeslutninger lå åbenbart uden for formandens horisont.

 • Kassereren, Rosalina Dias, søgte at legitimere denne fremgangsmåde med, at bestyrelsesmedlemmet selv skulle have meldt sig ud af fællesskabet (læs hans egen udlægning på 'debatten'). Men dermed overser såvel formanden som kassereren, at det er generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, at alle bestyrelsesmedlemmer blev valgt til bestyrelsen af generalforsamlingen, og at det ligger uden for formandens, kassererens og bestyrelsesflertallets kompetence selv at afgøre, hvem de derefter mener skal sidde i bestyrelsen (se også 'det vågne øje')

 • Generalforsamlingsflertallet havde ingen indvendinger mod en sådan udelukkelse af et valgt bestyrelsesmedlem.

 • Punkt 7 på dagsordenen hed 'personalepolitik', og det blev indledt således:
  Dirigenten til formanden: er der noget til punkt 7?
  Nej, formanden havde ikke noget at sige til punktet.
  Dirigenten begyndte at gå videre til punkt 8.
  Nu tog en af de (tidligere?) medarbejder ordet, og dermed startede en livlig meningsudveksling mellem dem, der har deres gang på stationen.

 • Vi forstod, at bestyrelsen eller i hvert fald formanden, Inaam Illahi Sahibzada, og kassereren, Rosalina Dias, også har haft samarbejdsproblemer med medarbejderne.
  Det begyndte i juni 2005 med at 3 medarbejdere blev fyret.  Men de havde iflg. Inaam Illahi Sahibzada også behandlet stationen dårligt ved at protestere mod, at den daværende stationsleder var blevet fyret, efter at han havde påpeget at formanden, Inaam Illahi Sahibzada, overtrådte vedtægterne
  (læs nærmere i 'baggrund' og 'det vågne øje').  Alle de andre medarbejdere, som var på stationen på det tidspunkt, havde formanden også været nødt til at fyre, fordi de iflg. formanden ikke følte nogen forpligtelse over for stationen. I det hele taget havde der stadig iflg. formanden været negative mennesker på stationen.
  Og vi forstod, at det ikke var holdt op med det. For nylig havde en af de medarbejdere, der var kommet til i formandens egen tid, ikke kunnet få en ansættelseskontrakt, fordi hun skabte en dårlig stemning på stationen. Det var noget med en kollektiv boykot af ansættelseskontrakter og nogle medarbejdere, der udelukkede andre medarbejdere.

 • Medarbejderne havde også deres syn på bestyrelsen. En (tidligere?) medarbejder kritiserede den dårlige procedure omkring personaleansættelser.
  En anden medarbejder, Richard Schumann, som var blevet fyret for nylig, karakteriserede bestyrelsen som ung og uerfaren (Seerskens bemærkning: formanden og kassereren er ganske vist de rene årsunger. Resten er 50+). Den havde satset på de forkerte folk og havde for lidt kontakt med dem, der kan noget som f.eks. ham selv. 

 • Richard Schumann blev af andre medarbejdere beskyldt for selv at jage folk væk.
  I det hele taget forstod vi, at der også er samarbejdsproblemer blandt medarbejderne indbyrdes. Der var bemærkninger blandt medarbejderne om, at nogle har produceret og andre ikke har. Der var snak om, at nogen holder andre ude og ikke vil lade de andre få adgang til nøglerne. Og der var gensidige beskyldninger blandt medarbejderne om at bruge udstyret privat og at ødelægge udstyret.

 • Kassererens, Rosalina Dias, konklusion på debatten var, at der er en rimelig stemning på stationen, men der er personaleproblemer.


STEMMERET OG VALGBARHED
Til den ekstraordinære generalforsamling i juni 2005 sikrede formanden, Inaam Illahi Sahibzada, sig flertallet ved at fyre alle medarbejdere inden generalforsamlingen. De kunne således ikke udøve deres stemmeret. Der var også noget roderi med de personlige medlemmer, som havde været med til at vælge bestyrelsen i april, men som i juni ikke længere havde stemmeret. Og der var uregelmæssigheder med uddelingen af stemmesedler.
(læs nærmere på 'baggrund' og 'det vågne øje')
Trenden med at ville have kontrol over stemmefordelingen fortsatte på denne generalforsamling. 

 • Under generalforsamlingen kom det frem i en sidebemærkning, at flere ansattes stemmeret/valgbarhed byggede på baguddaterede ansættelseskontrakter, en oplysning der på intet tidspunkt blev modsagt af bestyrelsen. 

 • Kun en enkelt generalforsamlingsdeltager reagerede på denne oplysning. Han brugte ordet 'stemmemanipulation'.


VEDTÆGTSOVERTRÆDELSER
Heller ikke ved denne generalforsamling kunne bestyrelsesflertallet og generalforsamlingsflertallet se noget problem i vedtægtsovertrædelser.

 • Tom Jæger, som blev valgt ind i den nye bestyrelse, mente ikke, at det var nødvendigt at følge vedtægterne. Især i en krisesituation var det efter hans mening en god ide at se bort fra vedtægterne for ikke at bremse det videre forløb. Dette må siges at være en interessant udtalelse fra en mand, der var opstillet som kandidat til Københavns Borgerrepræsentation ved kommunalvalget i november 2005

 • Et andet medlem af den nyvalgte bestyrelse stillede som betingelse for sin deltagelse i bestyrelsen, at hun ikke ville høre et 'fucking ord' mere om 'fucking vedtægtsovertrædelser'. Hertil er der kun at sige, at så må hun (og resten af bestyrelsen) lade være at overtræde dem.

 • Og formanden, Inaam Illahi Sahibzada, greb til mistænkeliggørelse, da der blev bedt om referater fra generalforsamlingerne i 2005. Han nægtede at udlevere referaterne med en bemærkning om, hvorfor det var så vigtigt for spørgeren at få referatet, hvad var spørgerens dagsorden.  
  At referaterne i følge vedtægternes §3j skal udsendes til alle medlemmer anfægtede ikke formanden, og kommentarer som at 'referatet er vigtigt for ikke at mundhugges om, hvad der blev sagt', og 'hæderligheden skal man ikke springe over', var tale for døve øren.

 • Generalforsamlingsflertallet accepterede de manglende referater.

 • Endelig blev der spurgt til de 2 breve, som blev sendt som indkomne forslag til den ekstraordinære generalforsamling d. 28. juni 2005, men som ikke blev behandlet. De blev sendt hhv. 10. juni og 12. juni. Brevene tog spørgsmålet om den daværende stationsleders fyring op. (se 'det vågne øje') Formanden, Inaam Illahi Sahibzada, hævdede, at de ikke havde overholdt tidsfristen for indkomne forslag, som er 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 • Generalforsamlingsflertallet reagerede ikke.

ET GODT FUNDAMENT FOR DEN KOMMENDE BESTYRELSE

 • Den nye bestyrelse blev valgt fredag d. 28. april 2006 om aftenen.
  Da den ny bestyrelse var blevet valgt
  (se den under 'navne') sendte den afgåede bestyrelsesformand, Inaam Illahi Sahibzada, en abe videre til den. Først da oplyste han, at Vesterbro Lokal-TV d. 20.april 2006 havde modtaget en stævning, der kan betyde stationens konkurs. Der skal foreligge et skriftligt svar senest den følgende torsdag, dvs. den 4. maj 2006. Inaam Illahi Sahibzada havde intet foretaget sig i den anledning. Det fik et afgået bestyrelsesmedlem til tale om, at han burde have dårlig samvittighed og et nyvalgt bestyrelsesmedlem til at tale om at vaske sine hænder. Dette prellede af på Inaam Illahi Sahibzada.

Således efterlod Inaam Illahi Sahibzada en forening, hvor vedtægtsovertrædelser er blevet comme il faut, en station med et arbejdsklima der ikke er for sarte sjæle, og en retssag mod Vesterbro Lokal-TV stående lige for døren.

Dette er, hvad vi får for de 143.750 kr., som Vesterbro Lokal-TV modtager i offentlige tilskud i 2006. 

PS. Ikke et ord om, hvad det er for udsendelser, vi får for pengene.  Den afgåede formand er nemlig blevet såret  - det er nemt for andre at kritisere, de skulle prøve selv at lave tv, og det har tilmed været så uheldigt, at der har været mange tekniske problemer på stationen...