FØLGENDE PUNKTER I VEDTÆGTERNE BLIVER IKKE OVERHOLDT:
 •   § 2 Foreningens formål er at drive lokal-TV på Vesterbro efter retningslinier afstukket af generalforsamlingen, og i en form der medvirker til oplysning og debat, med fokus på bydelen

I perioden 5.6.2005-27.4.2006, dvs. i Inaam Illahi Sahibzadas formandstid, har det knebet med at drive lokal-tv. Der har været sort skærm i 23% af sendetiden. I samme periode har der været flere ikke-Vesterbro relaterede indslag end indslag, der havde fokus på bydelen (se nærmere under 'udsendelser')

Nogle tal:
Samlet sendetid: 185 timer
Sort skærm: 43 timer
Nyproducerede udsendelser: 28
Nye enkeltindslag om Vesterbro: 72
Nye ikke-Vesterbro relaterede indslag: 81

 

I perioden 9.5.2006-26.4.2007, dvs. i Rosalina Dias' formandstid, har op mod 2/3 af indslagene ikke haft noget med Vesterbro at gøre (se nærmere under 'udsendelser').

Nogle tal:
Samlet sendetid:191 timer
Nyproducerede udsendelser:10
Nye enkeltindslag om Vesterbro: 63
Nye ikke-Vesterbro relaterede indslag: 105 

 

I perioden 29.4.2007-30.4.2008, dvs. i Fanny Pedersens formandstid, er over halvdelen er sendetiden blevet brugt på rene genudsendelser (se nærmere under 'udsendelser')

Nogle tal:
Samlet sendetid: 175 udsendelser
Nyproducerede udsendelser: 7
Genudsendte hele udsendelser: 91
Nye enkeltindslag om Vesterbro: 92

 

I perioden 1.5.2008-28.4.2009, dvs. i Fanny Pedersens 2. formandsperiode, er over halvdelen er sendetiden blevet brugt på rene genudsendelser (se nærmere under 'udsendelser')

Nogle tal:
Samlet sendetid: 201 udsendelser
Nyproducerede udsendelser: 10
Genudsendte hele udsendelser: 137

 

 

 • § 3a Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i april måned

Erik Willumsgaard, som var referent ved generalforsamlingen d. 4.4.2005, siger i Vesterbro Bladet d. 13.4.2005 om muligheden for at skabe økonomisk grundlag for den videre drift af Vesterbro Lokal-TV: 'Generalforsamlingen hældede mest til den 4. model' (dvs. ikke-kommerciel rekonstruktion ved hjælp af fundraising) 'og vedtog at der skal indkaldes til ny generalforsamling senest den 15. juni, hvor den nyvalgte bestyrelse skal fremlægge en holdbar redningsplan.' 
Den ikke-kommercielle rekonstruktion blev ikke fulgt op på den ekstraordinære generalforsamling. I stedet optrådte et punkt på dagsordenen underskrevet af formanden, Inaam Illahi Sahibzada, der hed 'kommercialisering og godkendelse'. 
Formanden satte sig således ud over den beslutning, der var truffet af foreningens højeste myndighed.

På generalforsamlingen 4.4.2005 blev Bruno Schwede valgt til bestyrelsen. Formanden, Inaam Illahi Sahibzada, har efterfølgende sat sig ud over, at foreningens højeste myndighed ønskede Bruno Schwede i bestyrelsen ved at undlade at indkalde ham til bestyrelsesmøder, der dermed pr. definition således ikke har været bestyrelsesmøder.

 

 

 • § 3c Indkaldelse til generalforsamling sker i alle tilfælde af bestyrelsen ved brev til medlemmer og til ansatte med angivelse af dagsorden senest 4 uger før generalforsamlingen.

D. 18.5. 2005 var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Men ikke alle medlemmer var blevet indkaldt, og der var også tvivl om, hvorvidt varslet på de 4 uger var overholdt i forbindelse med dem, der var blevet indkaldt.
Man måtte opgive at afholde denne ekstraordinære generalforsamling og indkalde til en ny. Denne gang overholdt formanden, Inaam Illahi Sahibzada, ikke varslet på de 4 uger. Da bestyrelsesmedlem Bruno Schwede påtalte dette over for ham, førte dette til nogle meget vrede reaktioner fra formanden og kassereren

Kassererens, Rosalina Dias, reaktion kom i en mail til en større personkreds d. 22.5.2005. Hun skriver bl.a.:

"Jeg fatter simpelthed ikke, at man kan være så ligeglad og arrogant overfor andres indsats.... Hva er formålet???" 
... 
"Men når man direkte går ind og saborterer det arbejde, der laves af de folk der ER tilstede på møderne, så bliver jeg sku harm.... Alle de ressourcer der skal bruges på at tilfredsstille enkeltes anale behov for at holde fast i, ja hvad ved jeg.... det synes jeg er meget uacceptabelt. Efter den, synes jeg, uartige opførsel på den ekstra ordinære genneralforsamling, satte vi os sammen i bestyrelsen for at løse den krise, det var, at generalforsamlingen blev boycottet."
...
"Men for nogen er det åbenbart til fordel at komme efterfølgende, endnu engang, og sabortere andre folks indsats i arbejdet for at få stationen til at
overleve......Jeg er overbevist om, at hvis alle de ressourcer vi nu har brugt på denne omgang ######  ja! så ville vi nok ikke stå i den økonomiske krise, som vi står i i dag!!!!!"

Et par timer senere den samme dag, d. 22.5.2005, kom. formandens, Inaam Illahi Sahibzada, reaktion, ligeledes i en mail til samme personkreds. Han udtrykker sig bl.a. således: 

"Nået kunne tyde på at nogle ”problembørn” i organisationen er i gang med deres sidste krampetrækninger og derfor bruger alle kræfter på at modarbejde bestyrelsens i deres arbejde. En sådan adfærd er selvfølgelig uacceptabel og må derfor få nogle konsekvenser!!"
...
"Til bestyrelsesmødet torsdag den 26 kl. 17 er følgende dagsorden: ... 4) Ny Stationleder ...7) Evt. "

At også formanden, Inaam Illahi Sahibzada, og kassereren, Rosalina Dias, skal overholde foreningens vedtægter er altså ikke noget, der falder dem naturligt.

Og at formanden derefter sætter 'ny stationleder' på som punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde er tankevækkende i betragtning af, at det netop var Bruno Schwede, der var stationsleder på det tidspunkt.

 

Til generalforsamligen 2009 undlod Vesterbro Lokal-TV med Fanny Pedersen som formand at indkalde alle medlemmer til generalforsamlingen.

 

Til generalforsamlingen 2011 undlod Vesterbro Lokal-TV v. Fanny Pedersen at udsende indkaldelsen til alle med følgende forklaring: 'Vi sender stadig indkaldelser ud med brev, men kun ganske få, da porto er blevet hamrende dyrt ...'

 

 

 • § 3d Forslag til punkt E.4 skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen

D. 10.6.2005 sendte Bruno Schwede dette brev til bestyrelsen:

ang.: bestyrelsesbeslutning henvist til forelæggelse for næstkommende generalforsamling  d. 29. juni 2005

Jeg vil hermed gøre opmærksom på, at beslutningen fra bestyrelsesmødet d. 1. juni 2005 om at afsætte stationslederen Bruno A. Schwede med øjeblikkelig virkning blev anfægtet af mig umiddelbart på mødet. Det fremkom også på efterfølgende bestyrelsesmøde d. 8. juni 2005  som korrektion til referatet fra mødet.

Beslutningen blev således henvist til afprøvning på næstkommende generalforsamling, som i dette tilfælde er den ekstraordinære generalforsamling d. 29. juni 2005.

Beslutningen skal dermed forlægges generalforsamlingen som foreningens højeste myndighed, som skal tage stilling til den, dvs. godkende eller forkaste den trufne beslutning
(med 3 stemmer mod 2 ikke afgivne stemmer og en stemme erklæret inhabil) om:
at afsætte Bruno A. Schwede  som stationsleder uden varsel med øjeblikkelig virkning og fratage ham opgaverne i forbindelse med stationens ledelse.
Jeg vil også gøre opmærksom på, at bestyrelsen handler ansvarspådragende, hvis den foretager sig handlinger baseret på den anfægtede beslutning, og dermed sidder denne henvisning overhørig.

Med venlig hilsen
Bruno A. Schwede

Den 12.6. fremsendte 3 ansatte dette brev til bestyrelsen:

Til Bestyrelsen på Vesterbro Lokal TV

Vedr.: Ekstraordinær Generalforsamling 

Flg. punkt kræves behandlet: 

Vi underkender beslutningen om afsættelse af stationsleder Bruno Schwede, truffet på bestyrelsesmøde d. 1 juni 2005, og kræver den afprøvet på den næstkommende generalforsamling, som er den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2005.

Undertegnende:
Claudia Karting (ansat)
xxxxx x xxxxxxxxxxx (ansat) (navnet er Seersken bekendt)
xxxxx xxxxxxxx
(ansat) (navnet er Seersken bekendt) 

Ingen af brevene blev behandlet eller bare nævnt af formanden på den ekstraordinære generalforsamling d. 29.6.2005

De blev heller ikke behandlet på den næste generalforsamling d. 28.4.2006

Rosalina Dias satte i sin Indkaldelse til generalforsamling d. 29.4.2007 fristen for indsendelse af forslag til d. 18.4.2007 (11 dage) (se indkaldelsen på 'debatten')

 

 

 • § 3d Indkomne forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmer + ansatte senest 1 uge før generalforsamlingen

Til generalforsamlingen 2011 undlod Fanny Pedersen at udsende sine forslag til vedtægtændringer.

 

 

 • § 3e Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
         1. Valg af dirigent og referent
         2. Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
         3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
         4. Indkomne forslag
         5. Budget, fremlæggelse og godkendelse
         6. Overordnet programpolitik
         7. Personalepolitik
         8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
         9. Valg af 1-2 suppleanter pr. valggruppe (prioriterede)
        10. Valg af revisor
        11. Eventuelt
   

Indkaldelsen til generalforsamling d. 28. april 2006 indeholdt følgende dagsorden:
Dagsorden:
     1. Formalia
     2. VLTV status
     3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
     3. Valg af ny bestyrelse

 

Indkaldelsen til generalforsamling d.29. april 2007 indeholdt følgende dagsorden:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, godkendelse
3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
4. Budget
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde inden den 18/4. Kan mailes til rosalinadias@hotmail.com)
6. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer/2 supleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Punkt 6 og 7 i vedtægternes dagsorden ('overordnet programpolitik' og 'personalepolitik') er udeladt. (se indkaldelsen på 'debatten')

Punkt 9 'valg af 1-2 suppleanter pr. valggruppe' blev både i Rosalina Dias' indkaldelse og på selve generalforsamlingen 29.4.2007 til valg af '2 supleanter'

 

Indkaldelsen til generalforsamling d. 30. april 2008 indeholdt følgende dagsorden:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
4. Budget, fremlæggelse og godkendelse
5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsesformanden i hænde
    sendest fredag den 16. april)
6. Overordnet programpolitik
7. Personalepolitik
8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Punkt 9 'valg af 1-2 suppleanter pr. valggruppe' blev i Fanny Pedersens indkaldelse til valg af '2 suppleanter'

 

 

 • § 3f Der kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke har vært på dagsordenen

På generalforsamlingen d. 29. april 2007 fremsatte bestyrelsesmedlem, Fanny Pedersen, det forslag, at folk der sidder i andre tv-stationers bestyrelser ikke kan vælges ind i Vesterbro Lokal-TVs bestyrelse

 

 

 • § 3h Stemmeret på generalforsamlingen har 1 repræsentant fra hver af de organisationer og foreninger på Vesterbro, som har betalt det årlige kontingent til VL TV og ansatte, der har været ansat i mindst en måned på VL TV

 • § 6 Organisationsmedlemmer, der har indbetalt deres årlige kontingent til Vesterbro LokalTV, er stemmeberettigede med en stemme og kan have mulighed for at benytte Lokal TVets annoncering m.m. iflg. bestyrelsens retningslinier.

 • § 7 Ansatte på Vesterbro Lokal-TV har stemmeret, når de har deltaget aktivt på TV-stationen i mindst 1 måned

På generalforsamlingen d. 4.4.2005 blev bestyrelsen valgt bl.a. med stemmer fra kategorien "personlige medlemmer". Disse medlemmer har ikke stemmeret, og BESTYRELSEN ER SÅLEDES IKKE LOVLIGT VALGT.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 29.6.2005 fik foreningen 'Kulturmøde over Grænser' udleveret 2 stemmesedler af formanden og kassereren, til trods for at  "Kulturmøde over Grænser" kun er berettiget til 1 stemme.
Repræsentanten fra "Radio Vesterbro" fik i første omgang overhovedet ingen stemmeseddel.

På generalforsamlingen d. 28.4.2006 fik flere medarbejdere stemmeret på grundlag af baguddaterede ansættelseskontrakter.

På generalforsamlingen d. 28.4.2006 havde SchumannProDok stemmeret. På generalforsamlingen d. 29.4.2007 havde SchumannProDok ingen stemmeret. En af delene må nødvendigvis være forkert.

Op til generalforsamlingen 2011 tegnede Fanny Pedersen Vesterbro Lokal-TV ved at skrive følgende til en af de ansatte: 'Ifølge vedtægterne er det kun der hvor der er et ansættelsesforhold, hvor der udbetales løn, hvor man kan være stemmeberettiget som ansat - igen ifølge vedtægterne'. Denne opfattelse må stå for Fanny Pedersens egen regning (se generalforsamling 11

 

 

 • § 3i Generalforsamlingen lægger hovedlinierne for TV-stationens programpolitik

Generalforsamlingen har ikke vedtaget, at Vesterbro Lokal-TV ikke skal sende.
Generalforsamlingen har heller ikke vedtaget, at Vesterbro Lokal-TV skal sende indslag, der ikke har relevans for Vesterbro
(se 'udsendelser')

 

 

 • § 3j Referatet fra generalforsamlingen udsendes eller omdeles til organisationer, institutioner og foreninger der har betalt det årlige kontingent itl VL TV, og til alle ansatte på Vesterbro Lokal TV

Referat fra generalforsamlingen d. 4.4.2005 er endnu ikke udsendt.
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling d 29.6.2005 er endnu ikke udsendt.
På generalforsamlingen d. 28.4.2006 nægtede formanden, Inaam Illahi Sahibzada, at udlevere disse referater. 
Referat fra generalforsamlingen d. 28.4.2006 er heller ikke udsendt.
Referat fra generalforsamlingen d. 29.4.2007 er ikke udsendt.


 

 • § 4a Bestyrelsen består af 6 personer, som vælges på generalforsamlingen.
  2 medlemmer vælges fra Vesterbro organisationer, der har betalt det årlige kontingent
  2 medlemmer vælges blandt de ansatte, der har været aktive på stationen i mindst tre måneder i tiden op til generalforsamlingen
  2 medlemmer med medie/tv-erfaringer vælges af generalforsamlingen; disse må ikke være ansatte på Vesterbro Lokal-TV, i en periode på et halvt år op til generalforsamlingen

 • § 4b 1-2 suppleanter valgt af egne valggrupper
  Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne.
  En valggruppes suppleant indtræder ved et bestyrelsesmedlems forud meddelte frafald eller fravær

 • § 4l Såfremt et nyt bestyrelsesmedlem grundet fratræden eller af anden årsag udtræder af bestyrelsen udenfor generalforsamlingen, indtræder en suppleant som nyt medlem. Dog således at forholdet mellem VL TV og Vesterbro Kulturuge antalsmæssigt bibeholdes.
  Der udpeges på førstkommende personalemøde en ny suppleant

Siden ca. 1. juni 2005, hvor Rasmus Damkjær (ansat) udtrådte af bestyrelsen, og frem til april 2006 var bestyrelsen sammensat af 3 fra organisationer, 1 ansat og 2 fra medier.
Rasmus Damkjær (ansat) blev erstattet af en suppleant fra en anden valggruppe, nemlig Annie Brinkløv (organisationer).
Dermed er det antalsmæssige forhold mellem valggrupperne forrykket
(se nærmere under 'navne')

Inaam Illahi Sahibzada har som formand ikke respekteret generalforsamlingens valg, idet han har undladt at indkalde et valgt bestyrelsesmedlem til bestyrelsesmøderne, der så pr. definition ikke har været bestyrelsesmøder.

På generalforsamlingen d. 28.4.2006 blev flere medarbejdere valgbare på grundlag af baguddaterede ansættelseskontrakter.

På generalforsamlingen d. 29.4.2007 blev '1-2 suppleanter valgt af egne valggrupper' til '2 suppleanter i alt'.

På indkaldelsen til generalforsamlingen d. 30.4.2008 blev '1-2 suppleanter valgt af egne valggrupper' til '2 suppleanter i alt'.

 

 

 • § 4g Bestyrelsen tager stilling til alle spørgsmål vedrørende salg sendetid samt til ansættelse og afskedigelse af personale

Den omfattende afskedigelse af personale op til den ekstraordinære generalforsamling 29.6.2005 blev ikke besluttet på et bestyrelsesmøde.
Baguddaterede ansættelseskontrakter blev heller ikke besluttet på et bestyrelsesmøde.

 

 

 • § 4j. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer som er til skade for foreningen. Evt. eksklusion kræver 2/3 flertal i bestyrelsen.

Få dage før generalforsamlingen 2008 blev Vesterbro Medieklub ekskluderet med flg. begrundelse:

'Ved bestyrelsesmøde af 24. april 2008 har en enig bestyrelse besluttet at ekskludere Vesterbro Medieklub ved dennes formand Helle-Majken Andersen-Harild for vedvarende chikane mod foreningen Vesterbro Lokal-TV, som det kommer til udtryk på hendes hjemmeside "Seersken" '

Vesterbro Medieklub har ikke nogen hjemmeside og Helle-Majken Andersen-Harild er ikke formand for Vesterbro Medieklub.
(se nærmere på debatten)

 

 

 • § 5b Generalforsamlingen vælger for i år af gangen en revisor til at revidere foreningens regnskab

På generalforsamlingen 29.4.2007 blev der ikke valgt nogen revisor.

 

 

 • § 5d Det af revisoren underskrevne regnskab fremlægges af bestyrelsen på det efter regnskabsårets udløb første kommende ordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen 28.4.2006 havde det fremlagte regnskab ikke nogen revisionspåtegning.

På generalforsamlingen 29.4.2007 havde det fremlagte regnskab ikke nogen revisionspåtegning.

 

 

 • § 7 Ansatte på Vesterbro Lokal-TV har stemmeret, når de har deltaget aktivt på TV stationen i mindst 1 måned

Op til generalforsamlingen 2011 tegnede Fanny Pedersen Vesterbro Lokal-TV ved at skrive følgende til en af de ansatte: 'Ifølge vedtægterne er det kun der hvor der er et ansættelsesforhold, hvor der udbetales løn, hvor man kan være stemmeberettiget som ansat - igen ifølge vedtægterne'. Denne opfattelse må stå for Fanny Pedersens egen regning (se generalforsamling 11

 

 

BESTYRELSESFLERTALLET OMGÅR FØLGENDE PUNKTER I VEDTÆGTERNE:
 • § 3h Stemmeret på generalforsamlingen har 1 repræsentant fra ver af de organisationer og foreninger på Vesterbro, som har betalt det årlige kontingent til VL TV, og ansatte, der har været ansat i mindst en måned på VL TV
 • § 7 Ansatte på Vesterbro Lokal-TV har stemmeret, når de har deltaget aktivt på TV stationen i mindst 1 måned

Formanden, Inaam Illahi Sahibzada, og hans støtter i bestyrelsen bl.a. den senere formand, Rosalina Dias, fratog de ansatte deres stemmeret ved at fyre dem lige før den ekstraordinære generalforsamling d. 29.6.2005. 
På denne generalforsamling opfordrede Inaam Illahi Sahibzada disse tidligere ansatte til igen at søge ansættelse på Vesterbro Lokal-TV efter generalforsamlingen. 
De første, der blev fyret, var de ansatte, der havde udtrykt kritik af formandens dispositioner.