CITAT FRA FORENINGEN VESTERBRO LOKAL-TVs FORMÅLSPARAGRAF:

'Foreningens formål er at drive lokal-TV på Vesterbro efter retningslinier afstukket af generalforsamlingen, og i en form der medvirker til oplysning og debat med fokus på bydelen. Endvidere er formålet at styrke en demokratisk og aktiverende medieudvikling, samt at arbejde for en udvidet adgang til mediet.'

 

21.3.17

Radio- og tv-nævnet påtaler VLTVs fejlkrediteringer og manglende overholdelse af vilkår for udsendelserne

Brev af 2.  maj 2016 fra Radio- og tv-nævnet til Vesterbro Lokal TV:

 

"Tilsyn med Vesterbro Lokal TVs programvirksomhed og driftstilskud.

Sammendrag
Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Vesterbro Lokal TVs halvårlige afrapportering for 2. og 3. kvartal 2015 ført tilsyn med Vesterbro Lokal TVs programvirksomhed og driftstilskud

Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om at påtale Vesterbro Lokal TVs fejlkrediteringer. Derudover påtaler nævnet Vesterbro Lokal TVs manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold.

Sagens oplysninger
Radio- og tv-nævnet indledte tilsyn med Vesterbro Lokal ved høringsbrev af 14. december 2015 og bad stationen om:

 • Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse
 • Redegørelse for, hvorledes stationens programvirksomhed i uge 20 og 34 i 2015 opfylder kravet om lokalt indhold, jf. § 11, i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1. Det fremgår af § 11, at:

"Stk 1. Programvirksomheden skal udøves fra tilladelsesområdet. Programmerne skal således produceres af tilladelseshaveren i eller af personer hjemmehørende i tilladelsesområdet. Radio- og tv-nævnet kan for programkategorier som ikke er nævnt i § 14, nr. 2, se bort fra kravet i 2. pkt., for op til 10 pct. af tilladelseshaverens sendetid eller programbudget. Stk. 2. Programmerne skal produceres til befolkningen i tilladelsesområdet samt de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder (samt Sydslesvig for region Syd og Skåne for region Hovedstaden og region Bornholm). [Nævnets fremhævelse med fed]"

 • Programkopier af de evt. manglende førstegangsudsendelser udsendt i uge 20 i 2015, dvs. 30 minutter.
 • Oplysning om de indsendte programkopier for uge 20 og 34 i 2015 er repræsentative for Vesterbro Lokal TVs programvirksomhed

Den 15. og 16. december 2015 modtog nævnet høringssvar fra Vesterbro Lokal TV, som oplyste, at stationen opfyldte § 11 ved, at alle medlemmerne i foreningen boede i regionen, at Ældre TV tidligere var en selvstændig station, men nu var en del af Vesterbro lokal TV, at stationens fokus var beboerne på Vesterbro i København, og at stationen kun interviewede personer, som havde sit virke i regionen eller havde bopæl i regionen.

Derudover oplyste Vesterbro Lokal TV, at stationen havde udsendt to timers førstegangsudsendelser i uge 20 i 2015, og at der var tale om en fejlregistrering, da stationen havde noteret 30 minutters førstegangsudsendelse som en genudsendelse. Endelig oplyste Vesterbro Lokal TV, at programvirksomheden i uge 20 og 35 var repræsentativ for stationens programvirksomhed.

Radio- og tv-nævnets vurdering
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 42, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, på sit møde den 29. april 2016 behandlet sagen og skal udtale:

   1.   Lokalt indhold
Ved udbuddet af programtilladelser i MUX 1 tilbød Vesterbro Lokal TV at udsende 100 pct. lokalt indhold. Således fremgår det af Vesterbro Lokal TVs programtilladelse, at stationen skal sende 120 minutter, som består af lokalt indhold, per uge.

Programmerne i programserien "Valgflæsk - ... i studiet" omhandler folketingsvalget i 2015 og består af interviews med en række politikere om disses politiske holdninger.

Politik i relation til et folketingsvalg er et emne, som er af almen og generel interesse, som er relevant for hele landet. Selvom det i tilladelsesområdet var muligt at stemme på programseriens gæster, finder  nævnet ikke, at der er tale om lokalt indhold.

Programmerne "Esoterisk Hjørne #1" og "Esoterisk Hjørne #2" består af studieinterviews og omhandler clairvoyance og tarotkort, som er emner af almen og generel interesse, som er relevant for hele landet. Nævnet finder ikke, at der er tale om lokalt indhold.

Nævnet påtaler Vesterbro Lokal TVs overtrædelse af vilkårene om lokalt indholdd, som fremgår af stationens programtilladelse, jf. § 11, stk. 2 og 3 og § 26 i bekendtgørelsen om MUX 1.

   2.  Kreditering
Nævnet konstaterer, at Ældre TVs logo vises i nedenstående programmer:

Ældre TVs logo vises i nedenstående række programmer:

 • "Per Mortensen"
 • "Tessies historie - del 2"
 • "Ældre TV på besøg hos Rose Thilo del 1"
 • "Ældre TV på besøg hos Rose del 2"

Da tilladelseshaveren er Vesterbro Lokal TV, er det alene Vesterbro Lokal TV, som skal være afsender af programmerne. Derudover skal det være klart identificerbart for seerne, at netop Vesterbro Lokal TV er producent samt afsender af programmerne. Nævnet påtaler derfor dette forhold.

På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende

AFGØRELSE:

Radio- og tv-nævnet påtaler Vesterbro Lokal TVs fejlkrediteringer samt manglende overholdelse af Vesterbro Lokal TVs vilkår om udsendelse af programmer med lokalt indhold, jf. § 26 i bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1.

                                 Mads Bryde Andersen
                                            Formand

                                                                                                  Grace Nguyen Suhadi
                                                                                                      Nævnssekretær"

 

9.4.13

Kulturstyrelsen: VLTVs programvirksomhed forekommer betænkelig

Vesterbro Lokal-TV v. Fanny Pedersen er kommet i Kulturstyrelsens søgelys. I brev af 13.8.2012 skriver Kulturstyrelsen:

"Kulturstyrelsen, der er sekretariat for Radio- og tv-nævnet, har på baggrund af en borgerhenvendelse ført tilsyn med programvirksomheden hos Vesterbro Lokal TV i 2008 og 2009 frem til overgangen til digitalt lokal-tv i MUX 1.

Tilsynssagen vedr. 2008 er afsluttet og udløste krav om tilbagebetaling af kr. 27.205 i for meget udbetalt tilskud til Vesterbro Lokal TV eftersom, at stationen havde sendt færre førstegangsudsendelser, end der var ydet støtte til.

Hvad angår tilsynssagen vedr. perioden januar til og med oktober 2009 har Kulturstyrelsen ved gennemgang konstateret, at det delvise høringssvar og de afgivne oplysninger vedr. de i uge 11 og 37 udsendte programmer fra Vesterbro Lokal TV fortsat efterlader det indtryk, at 1/3 af programfladen bestod af genudsendelser.

Det udbetalte tilskud for perioden januar til og med oktober 2009 er beregnet ud fra en planlagt programsktivitet på 3 timers ugentlige førstegangsudsendelser, hvorfor der således er udbetalt for meget tilskud til Vesterbro Lokal TV for perioden."

Senere i brevet udtrykker Kulturstyrelsen betænkelighed ved Vesterbro Lokal-TVs programvirksomhed:

... "stationen er ... anmodet om at indsende kopier af de i november måned 2011 udsendte programmer med tilhørende programoversigt med tydelig angivelse af programtype og om der er tale om førstegangs- eller genudsendelser. Baggrunden for anmodningen er, at Kulturstyrelsen på baggrund af de gentagne høringer af Vesterbro Lokal TV samt de delvise høringssvar fra stationen finder, at programvirksomheden forekommer betænkelig"...

og:

"Da Vesterbro Lokal TV ikke i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011 har indsendt det obligatoriske sendetidsskema med oplysning om de faktisk realiserede sendetimer (frist 30. april 2012), skal Kulturstyrelsen desuden rykke herfor ..."

Endelig gør Kulturstyrelsen opmærksom på, at Vesterbro Lokal-TVs gentagne overtrædelse af lovgivningen kan få konsekvenser:

"Radio- og  tv-nævnet kan inddrage en programtilladelse i MUX1, hvis indehaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, eller en station tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på."

 

3.11.11

2010-regnskabet 

2010 var et tabsgivende år for Vesterbro Lokal-TV. I revisionpåtegningen står 'Der er afskrevet konstateret tab på debitorer (Move TV) hvorfor resultatet er negativt'. Move TV blev oprettet af de to tidligere bestyrelsesformænd på Vesterbro Lokal-TV, Inaam Illahi Sahibzada og Rosalina Dias. Tilliden til disse har kostet Vesterbro Lokal-TV dyrt.

Endvidere har Vesterbro Lokal-TV i 2010 måttet tilbagebetale 27.205 kr. til Styrelsen for Bibliotek og Medier, idet stationen i 2008 ikke opfyldte betingelserne for at modtage den tildelte støtte (se nærmere
i indlægget 'Tilbagebetalingskrav fra Mediesekretariatet' længere nede på siden). 

Det står også skralt til med medlemskontingenterne. Foreningen Vesterbro Lokal-TV har i 2010 kun haft ét betalende medlem.

Man kan yderligere undre sig over, at der ikke er opført indtægter fra Ældre TV i Vesterbro Lokal-TVs 2010-regnskab. Så vidt Seersken er orienteret, benyttede Ældre TV sig både af Vesterbro Lokal-TVs medarbejdere, udstyr og lokaler til at fremstille sine programmer (se 'Brev fra en fhv. medarbejder' længere nede).

På udgiftsiden bemærker man, at udgiften til porto og gebyrer steg fra 511kr. i 2008 til 7.199 kr. i 2010, at der for første gang i 10 år optræder et konsulent-honorar (til hvem? for hvad? er udsendelserne blevet bedre af det?), hvorimod der heller ikke i 2010 er brugt så meget som en krone på uddannelse, ligesom rengøring heller ikke har Vesterbro Lokal-TVs bevågenhed.

Endelig har 2010-regnskabet fået følgende ord med på vejen i revisionspåtegningen: 'Der skal aflægges kvitteringer for alle omkostninger, kassen skal tælles op den 31. december'

Helle-Majken

 

,

31.10.11

Seersken har modtaget et brev ang. Ældre TV. Ældre TV drives af Fanny Pedersen fra VLTV

Svingende kvalitet på Ældre TV

Hej,

jeg ser en del lokal-tv, og støder ind imellem på Ældre TVs programmer.
Jeg har set flere udmærkede udsendelser hvad indhold / emne angår, men teknikken - uhadada...
Jeg synes det er lidt ærgeligt når udsendelserne drukner i dårlig lyd og billede, ind imellem i så dårlig kvalitet at jeg kommer til at tænke på de glade VHS dage i 80érne og det der var værre.

Det der undrer mig mest, er den himmelråbende kvalitetsforskel. I den ene udsendelse kan der være god lyd, mens der i næste er dårlig kameralyd, eller ved brug af flere mikrofoner, da i modfase... det er ikke sådan man laver surroundsound.
Har kameramanden/lydmanden slet ikke hovedtelefoner på???
På billedsiden svinger kvaliteten ligeledes fra veleksponerede billeder, til mystisk mørke med konstant svingende farvebalance.
Nu behøver det jo ikke være så professionelt alt sammen, men velbelyste og skarpe billeder samt forståelig lyd, er vel et mindstekrav, hvis udsendelser skal nå tilskueren.
Når I nu sidder i redigeringen og hører og ser disse fejl, bliver de vel rettet til næste optagelse? Tilsyneladende ikke.
Kan I ikke få lidt kursus for jeres tilskudspenge, jeg stiller gerne op. 

m.v.h.
Ole B.Ørsted
Ørsted Medieproduktion
Hjelmgade 20
4780 Stege
+0045-38 719 718
http://lysbilledmager.dk

 

,

9.5.11

Brev fra en fhv. medarbejder

Fra en fhv. medarbejder (navnet er Seersken bekendt) på Vesterbro Lokal-TV har Seersken modtaget nedenstående:

Vesterbro Lokal-TVs primære arbejdskræft har været folk som de fik via tilskudsordninger og løn/praktik aftaler - hvor de helt løber fra det sociale ansvar og hensyn de har over for de ansatte når de behandles dårligere end hvad ville være normalt accepteret på en arbejdsplads. Der vil man jo ikke bare give sin ansatte giver/udlåner folk væk til andre ganske ukritisk når de ikke har folk til at hjælpe med de daglige opgaver - når hverken Kai eller Fanny kan videoredigere så opkvalificering ganske umuligt.

Vltv folk er jo også sure når Fanny har taget deres programmer og sat sit store logo på eller når de er ude og optage men hun fortæller dem ikke at de optager til Ældretv i forvejen men det fremgår jo også af programmerne hvem som er lavet dem - og der er altså tale om vltvs folk. Som Fanny sage til mig: Der var jo en tradition for at man lavede ÆldreTV på VLTV stationen.

Det er ikke kun mig men også tidligere ansatte medarbejdere har været pålagt opgaver fra Fanny og Kai hvor man skulle lave dobbelt antal produktioner selvom VLTV kun fik et tilskud til det halve - men ÆldreTV betalte jo ikke de ansatte eller VLTV for noget.

Efter VLTVs folk snakkede højt om dette fik vi at vide vi var smålige og Fanny ønskede ikke at stille op næste gang men hun skiftede mening da hun som tidligere kunne få folk skiftet ud via kortere løn/praktik aftaler og ubehagelig drama opførsel over for folk.
- men det har jo en uheldig effekt når hendes egen interesser og holdning til folk går forud for hvad som gavner VLTV - således har stationen været fastlåst i sin udvikling og der er blevet lagt en
betydelig dæmper på stationens udvikling på flere områder.

Men siden man begyndte at snakke højt om problemet har tidligere tilknyttet VLTV folk også kommet frem, fordi de ellers har stået meget alene om problemet og det pres som de har været pålagt.

Fanny har sagt at hun ville stoppe ÆldreTV efter VLTV har sagt stop til udnyttelsen men hun erkender slet ikke at kritikken fra de mange tidligere ansatte er relevant, således fik det også betydning for min ansættelse - men jeg må erkende at det rart at de tidligere ansatte og frivillige samt enkelte i bestyrelsen kommer frem i sympati med dem som ellers stod alene omkring den uheldige behandling som flere folk har fået.

 

,

26.12.10

2008-regnskaberne 

Der foreligger 2 forskellige 2008-regnskaber.

I det første er driftstilskuddet angivet til 319.463 kr. Dette regnskab er underskrevet af stationsleder og bestyrelse d. 30.4.2008 (sic!) med en revisionspåtegning dateret den 9.4.2009. 

Dette regnskab blev ikke godkendt af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

I det andet regnskab er driftstilskuddet ændret til 269.463 kr. Dette regnskab forelå i juli/august 2009, og er ligeledes underskrevet af stationsleder og bestyrelse d. 30.4.2008 (sic!) med en revisionspåtegning dateret den 9.4.2009.

Man kan så undre sig over

enten
- at en stationsleder, en bestyrelse og en revisor i hhv. april 2008 og april 2009 kunne skrive under på et regnskab, der først forelå i juli/august 2009

eller
- at man på samme dag (stationsleder og bestyrelse d. 30.4.2008 og revison d. 9.4.2009) har skrevet under på 2 forskellige regnskaber 

 

,

26.12.10

Fuldt ud baseret på frivillig arbejdskraft? 

Som tidligere nævnt forklarede Fanny Pedersen i april 2008 i sin egenskab af formand for Vesterbro Lokal-TV følgende i Østre Landsret:.

'Stationens drift er i dag fuldt ud baseret på frivillig arbejdskraft. ... Afviklerne er ikke blevet honoreret siden udgangen af 2003 ... Hverken formanden eller bestyrelsesmedlemmerne får eller har fået løn. Stationen har løbende haft personer ansat i jobtræningsforløb, og der er en person ansat i jobtræning på stationen for øjeblikket. Kaj Michelsen blev ansat som ulønnet stationsleder 1. januar 2007.'

Det er tidligere (se '2007-regnskabet' længere nede) endvidere blevet omtalt, at 2007-regnskabet viste en indtægt på 323.323 kr. i offentlig støtte og netto-lønudgifter på 77.599 kr., hvilket vil sige, at 24% af den modtagne støtte er gået til lønudgifter.

I 2008, altså det år hvor Fanny Pedersen udtalelse faldt i Østre Landsret, tegner regnskabet et tilsvarende billede: 
Det offentlige tilskud var på 269.463 kr.
Stationen havde ifølge regnskabet lønudgifter på 133.094 kr. og et løntilskud på 74.223.
Desuden havde stationen - stadig ifølge regnskabet - en udgift på 16.095 kr. i B-honorar.
Ialt gik 28% af den modtagne støtte i 2008 således til lønudgifter.

'Fuldt ud baseret på frivillig arbejdskraft' ser altså ud til at have været en sandhed med modifikationer både før og efter Fanny Pedersen forklaring i Østre Landsret.

 

,

18.3.10

Mediesekretariatet afviste VLTV-regnskaber 

Som påpeget her på sitet har Vesterbro Lokal-TV efter sommeren 2005 set stort på overholdelse af egne vedtægter. At der er forekommet vedtægtsovertrædelser bekræftes nu i brev af 11. marts 2010 fra Styrelsen for Biblioteker og Medier. 

Af Styrelsens brev fremgår endvidere at Vesterbro Lokal-TV under  de 3 på hinanden følgende formænd, Inaam Illahi Sahibzada, Rosalina Dias og Fanny Pedersen har fået regnskaber retur fra Mediesekretariatet pga. manglende overholdelse af gældende lovgivning.

"De oprindeligt indsendte regnskaber for 2005 og 2006 var - som også påpeget af dig - behæftede ved en række fejl og mangler. ... I begge tilfælde blev Vesterbro Lokal TV anmodet om at indsende korrigerede regnskaber, der levede op til kravene i lokalbekendtgørelsen i modsætning til de oprindeligt indsendte og på de respektive generalforsamlinger fremlagte regnskaber ... Styrelsen (den gang: Mediesekretariatet) returnerede således d. 30 .marts 2006 det af Vesterbro Lokal TV indsendte årsregnskab for 2005, idet stationens tilskud ikke var fordelt korrekt på henholdsvis indtægter og tilgodehavender.  Regnskabet manglede derudover en underskrift fra ét af de 5 underskrivende bestyrelsesmedlemmer ...  Vesterbro Lokal TV indsendte d. 12. april 2006 et korrigeret årsregnskab for 2005, der tillige var fuldt påtegnet af den bestyrelse på 5 personer, som Vesterbro Lokal TV havde indsendt underskriftsblad for (senest d. 13. januar 2006)"

"Det skal bemærkes, at § 34 i bekendtgørelse nr. 104 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed af 18. februar 2004, som var gældende ved afgivelsen af tilsagn om tilskud for lokalradio- og tv-puljen for 2005, fastslår, at 'Radio- og tv-nævnet fastsætter retningslinjer for indsendelse af ansøgninger, udbetaling af tilskud, regnskabsaflæggelse og revision m.v.' I tilsagnsbrevet til Vesterbro Lokal TV og de øvrige tilskudsmodtagere blev der således stillet krav om, at de indsendte årsregnskaber skulle være underskrevet af en stations samlede ledelse."

"Med hensyn til Vesterbro Lokal TV's regnskabsaflæggelse for tilskudsåret 2006 blev det af stationen indsendte årsregnskab returneret til stationen d. 16. april 2007, eftersom at regnskabet ikke var revisorpåtegnet, hvilket er et krav til modtagere af tilskud fra lokalradio- og tv-puljen på 100.000 kr. og derover. Endvidere var tilskuddet fra radio- og tv-nævnet ikke bogført korrekt, og ledelsespåtegningen var ufuldkommen, som også anført i klagen over stationen."

"Styrelsen (den gang: Mediesekretariatet) modtog således efter anmodning et korrigeret årsregnskab for 2006 fra Vesterbro Lokal TV, som imidlertid blev returneret d. 7. juni 2007, idet kravene i lokalbekendtgørelsen fortsat ikke var opfyldt."

Som det fremgår af ovenstående, var det for regnskabsåret 2005s vedkommende ikke den samlede ledelse, der undertegnede regnskabet, idet bestyrelsen efter Vesterbro Lokal-TVs egne vedtægter §3e punkt 8 og § 4a består af 6 personer, hvilket også blev valgt på den forudgående generalforsamling. Vesterbro Lokal-TV ved formand Inaam Illahi Sahibzada udelukkede både på underskriftbladet til Mediesekretariatet i januar 2006 og på selve regnskabet det på generalforsamlingen i 2005 valgte bestyrelsesmedlem Bruno Schwede. Derved har Vesterbro Lokal-TV ved formand Inaam Illahi Sahibzada overtrådt både stationens egne vedtægter og Mediesekretariatets betingelser i tilsagnsbrevet for modtagelse af offentligt tilskud til stationen.

Hvad manglende revisorpåtegning angår, er dette både en overtrædelse af gældende lovgivning og af egne vedtægters § 5d, hvilket forgæves blev påtalt på generalforsamlingen 2007 og i øvrigt også på generalforsamlingen 2006.

Helle-Majken.

 

,

12.1.10

Imponerende forudsigelse tidligt på året!

fratv-news@europe.com
tilseersken@gmail.com

dato11. jan. 2010 23.48
emneVLV


Vi vil i år udnævne Vesterbro lokal tv som den bedste og eneste lokal tv station i Danmark der selv er i stand til at produksere nye udsendelser 2010. Hvad er din grund til utilfredshed omkring VTV? Hvad ligger bag...
Det er desværre ikke muligt at skrive direkte til din hjemmeside. Hvorfor?

Danske tv fotografers forening

(Afsenderadressen tv-news@europe.com tilhører Jack Rank, fotograf for Fanny Pedersen)

Svar: Mht. baggrunden for min kritik kan jeg henvise til menupunktet 'baggrund'
Du kan ganske rigtigt ikke skrive direkte til hjemmesiden. Derved undgås anonyme indlæg og anden spam.
Mvh. Helle-Majken Andersen-Harild

 

,

13.12.09

Tilbagebetalingskrav fra Mediesekretariatet

Vesterbro Lokal-TV har i 2008 modtaget fuldt driftstilskud fra det offentlige.

For at være berettiget til at modtage fuldt driftstilskud skal stationen iflg. Bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed af 13. december 2006 §23 producere 3 timers førstegangsudsendelser om ugen. Dette har Vesterbro Lokal-TV ikke levet op til.

På baggrund af stikprøvekontrol af Vesterbro Lokal-TVs udsendelser i 2008 fremsætter Mediesekretatiatet nu et tilbagebetalingskrav for 2008 til Vesterbro Lokal-TV v. Fanny Pedersen på 27.205 kr.

 

Mediesekretariatets (Styrelsen for Bibliotek og Medier) tilbagebetalingskrav til VLTV att. Fanny Pedersen:

 

,

23.11.09

Kommentar fra en seer

 

Tele-vision

med fremmede fjer i hatten
svajer svindlere
som siv i vinden
"se mig, se mig"
forklædt som voksen
med gakkede gangarter
på endeløse kamerasvingture

demokrati - 
en by i Rusland,
og meget mindre
end ens egen store navle

tele-
visioner
rækker kun
til hatten passer

"jaah - jaah"
epigonernes kommentarer
fra den stramme glories horisont
bag sort skærm

(Seersken er bekendt med indsenderens navn)

 

,

14.7.08

Uro på bagsmækken

kære seerske du har helt ret med hensyn til fanny som laver lort i det på vesterbro lokal tv hun kører det som sin egen forretning det går ikke som du skriver efter vedtægterne mange gode mennesker er gået fra tv stationen på grund af hendes tyranin.
med venlig hilsen en tidligere medarbejder niels

 

,

14.7.08

2007-regnskabet

Vesterbro Lokal-TV ynder at fremstille sig selv som en station, hvor alle arbejder ulønnet.

I Østre Landsret forklarede Fanny Pedersen således i april 2008 i sin egenskab af formand for Vesterbro Lokal-TV:
'Stationens drift er i dag fuldt ud baseret på frivillig arbejdskraft. ... Afviklerne er ikke blevet honoreret siden udgangen af 2003 ... Hverken formanden eller bestyrelsesmedlemmerne får eller har fået løn. Stationen har løbende haft personer ansat i jobtræningsforløb, og der er en person ansat i jobtræning på stationen for øjeblikket. Kaj Michelsen blev ansat som ulønnet stationsleder 1. januar 2007.'

Stationens 2007-regnskab viser imidlertid lønudgifter på 95.696 kr., mens der kun er indgået et løntilskud på 18.097 kr. 'Fuldt ud baseret på frivillig arbejdskraft' ser altså ud til at være en sandhed med modifikationer, og man kan undre sig over, hvorfor formanden ikke rigtig ville vedstå disse lønudgifter i Landsretten.

I 2007 modtog Vesterbro Lokal-TV 323.323 kr. i offentlig støtte. Af Vesterbro Lokal-TVs regnskab for 2007 fremgår endvidere, at omkring 1/3 af stationens indtægter gik til administration.
To tunge poster her er 'småanskaffelser' og 'telefon'. 'Småanskaffelser' beløber sig til ca. 64.000 kr. eller det dobbelte af, hvad der er brugt på 'småanskaffelser' i de forgående 7 år tilsammen (for en ordens skyld: 'småanskaffelser' omfatter ikke sådan noget som 'forbrugsmaterialer', 'kontormaterialer' 'reparation og vedligeholdelse af inventar', 'porto', 'gaver og blomster' eller 'repræsentation', de har alle deres egne konti).
Telefonregningen er i 2007 på knap 16.000 kr., en fordobling i forhold til 2006.

I årene 2000-2006 har stationens renteudgifter og gebyrer svinget mellem 354 kr. og 7.549 kr. I 2007 steg beløbet til 13.165 kr.  Heraf er 10.413 kr. gået til 'gebyr bank'

'Sendeomkostninger' er steget fra 75.928 kr. i 2006 til 110.497 kr. i 2007. Til sammenligning svingede de i perioden 2000-2006 mellem 72.762 kr. og 92.236 kr.

I 2007-regnskabet leder man forgæves efter udgifter til research eller uddannelse. Et enkelt weekendkursus i interviewteknik for begyndere ville ellers kunne give udsendelserne et tiltrængt kvalitetsløft. Stationen har heller ikke brugt penge på udstyr, ikke så meget som et enkelt stativ til at holde det vaklende kamera er det blevet til.

Til gengæld må man glæde sig på medarbejdernes vegne over, at posten 'rengøring' nu igen optræder i regnskabet efter et par års fravær. 169 kr. blev der brugt på sagen i 2007.

I Østre Landsret oplyste Fanny Pedersen, at stationens overskud er i størrelsesordenen 10.000 kr.
Trækker man udgifter fra indtægter er overskuddet på 17.065 kr.

Helle-Majken

 

,

4.7.08

Vesterbro Lokal-TV ekskluderer 10% af sine medlemmer

At dømme efter regnskaber og fremmødet på de seneste generalforsamlinger er antallet af medlemmer af Vesterbro Lokal-TV i de seneste par år skrumpet ind til højst 10, heri medregnet stationens egne folk. Et af medlemmerne, nemlig Vesterbro Medieklub, blev tilmed ekskluderet få dage før generalforsamlingen i 2008

Begrundelsen

"Ved bestyrelsesmøde af 24. april 2008 har en enig bestyrelse besluttet at ekskludere Vesterbro medieklub ved dennes formand Helle-Majken Andersen-Harild for vedvarende chikane mod foreningen Vesterbro Lokal-TV, som det kommer til udtryk på hendes hjemmeside "Seersken" "

har ikke meget med virkeligheden at gøre. For det første har VLTV ikke fået rigtigt fat i, hvem der er formand for Vesterbro Medieklub. Mit formandskab for Medieklubben ophørte i marts 2007.

For det andet har Vesterbro Medieklub  på intet tidspunkt givet sin mening om Vesterbro Lokal-TV offentligt til kende, og i øvrigt har Vesterbro Medieklub ingen hjemmeside.

Men roderiet standser ikke her. Vesterbro Lokal-TVs bestyrelse med Fanny Pedersen som formand, der ellers ikke plejer at tage det så nøje med vedtægter og paragraffer, henviser til egne vedtægters 'paragraf 1, stk. J', hvorefter 'bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som er til skade for foreningen'.

 Vesterbro Lokal-TVs vedtægter har imidlertid ikke nogen 'paragraf 1, stk. J'.

Vesterbro Lokal-TVs vedtægter har derimod en paragraf 4, stk. J, hvor der står som anført. Men hvem er det egentlig, der skader VLTV? Er det Vesterbro Medieklub, som bliver ekskluderet pga. en hjemmeside, som ikke tilhører Medieklubben? Eller er det et bestyrelsesflertal på Vesterbro Lokal-TV, som synes, det er i orden at Vesterbro Lokal-TV overtræder egne vedtægter? 

Helle-Majken

 

,

22.1.08

Sendetider

Sendetider ifølge Vesterbro Lokal-TVs egen skiltning (22.1.08):
Tirsdag: 20-21
Torsdag: 10-11
Søndag: 23-24

Sendetider ifølge Vesterbro Lokal-TVs studieværtinde (22.1.08):
Tirsdag: 20-21
Onsdag: 9.30-10
Torsdag: 10-11
Søndag: 23-24

Sendetider ifølge Kanal Københavns hjemmeside (22.1.08):
Tirsdag: 20-21
Onsdag: 9.30-10.30
Søndag: 23-24

 

,

3.1.08

'Nytårskavalkade for 2007 på VLTV'

Det er karakteristisk for medarbejdernes forhold til den bydel, de forventes at lave lokal-tv for og om, at nytårskavalkaden ikke hed '2007 på Vesterbro', men '2007 på VLTV'. 
Og seerne fik som skrevet stod: 2007 på VLTV.

Vesterbro Lokal-TVs nytårskavalkade afspejlede ganske godt stationens programmæssige prioriteringer. Således foretrak stationen at mindes 2007 som året, hvor deres fotograf Stanis spiste en is engang i sommerens løb, i stedet for f.eks. indvielsen af Vesterbro Demokratihus. At stationsleder Kai Michelsen havde haft tandpine i 2007, hvilket selvfølgelig var ubehageligt for ham, og i den forbindelse havde været på Tandlægehøjskolen var mere mindeværdigt for Vesterbro Lokal-TV end f.eks. årets skolesammenlægninger på Vesterbro. Og at studieværtinde Fanny Pedersen var blevet fornærmet over, at en seer havde kritiseret hendes hatte, var væsentligere for Vesterbro Lokal-TV at se tilbage på end f.eks. efterårets vælgermøde om et fixerum på Vesterbro med deltagelse af kandidater fra 10 af de opstillede partier til folketingsvalget. Ligeledes forbigik Vesterbro Lokal-TV indvielsen af Sdr. Boulevard i 2007 og Humlebys 120 års jubilæum i sin nytårskavalkade, mens der blev plads til indslag med Fanny, der sad og småsnakkede med sig selv om ingenting og til Kais forårsudflugt til egen båd.

Nytårskavalkaden afspejlede så sandelig 2007 på VLTV. Af indslag med emner af almen interesse for vesterbroborgerne fik Vesterbro Lokal-TV ikke produceret meget mere end den nævnte udeladte håndfuld i 2007.  Ellers har seerne som nytårskavalkaden viste også i 2007 været udsat for den nærmest endeløse række af navlebeskuende indslag i alskens afskygninger, som har været kendetegnende for Vesterbro Lokal-TVs udsendelser, siden stationen blev kuppet ved den ekstraordinære generalforsamling i 2005 og de daværende medarbejdere smidt ud.

Nytårskavalkaden sluttede med Vesterbro Lokal-TVs nye outro, der er det seneste udtryk for stationens navlebeskuende tendens. Hvor outroen tidligere viste billeder fra Vesterbro, får seerne nu en tur rundt på stationen i et tempo og med en dansende kameraføring, der gør helt svimmel. Den slutter med at føre seeren ud på trappen. Døren ind til Vesterbro Lokal-TV smækker i med et brag, seeren og Vesterbro er ladt tilbage på trappen, lukket ude, og stationens medarbejdere kan nu uforstyrret hengive sig til egne navlepillerier i en fjern krog af Kulturhuset.

Med denne indsnævrede horisont er det svært at få øje på Vesterbro Lokal-TVs eksistensberettigelse. Oplysning, debat og udvikling af bydelen foregår i andre regi.

Helle-Majken

 

,

5.10.2007

Stadig rod med sendetiderne

Studieværtinden Fanny Pedersens afslutningsord d. 2.10.07: 
'Nu håber vi, at vores sendetider fremover kommer til at ligge lidt mere fast, end den har gjort hidtil, men vi sender normalt tirsdag fra 20 til 21, torsdag formiddag fra 10 til 11 og søndag aften mellem 23 og 24.'

For 7 måneder siden (1. marts. 2007) fik Vesterbro Lokal-TV nye sendetider. 
Vesterbro Lokal-TVs tildelte sendetider kan ses på http://www.kanal23.dk/index.php?id=103 
(at VLTV så normalt ikke sender på de tildelte sendetider er bare endnu en af VLTVLs finurligheder).

 

,

29.9.2007

Mistet telefonbesked

TIL DIG, SOM LAGDE EN BESKED PÅ MIN TELEFONSVARER MELLEM D. 25. OG 28. SEPT. OG BAD MIG RINGE TILBAGE:
RING VENLIGST TIL MIG IGEN.  BESKEDEN OG DIT TLF.NR. BLEV SLETTET, DA JEG OMSTILLEDE MIN TLF. VED HJEMKOMST FRA BERLIN. 

Helle-Majken

 

,

21.8.07

Vesterbro Lokal-TV - nu også som hønsegård!

Dagens udsendelse sluttede med disse ord fra studieværtinden Fanny Pedersen:

'Så vil jeg også godt lige gøre opmærksom på, jeg har fået et fanbrev. Det er Carl-Ejner fra Søborg, der har gjort sig ulejligheden med at skrive et lille brev til mig om min mikrofonholdning, og så slutter han brevet med at skrive: Hvor mange komplet åndssvage hatte er Hønen i besiddelse af? Og jeg kan trøste dig med, Carl-Ejner, jeg har mange hatte, men jeg har heldigvis nogen, jeg foretrækker, og jeg vil i den forbindelse gerne gøre dig opmærksom på, at hvis du kalder mig en høne, så kalder jeg dig en kylling, for du har kun skrevet det under med Carl-Ejner fra Søborg i stedet for at skrive dit rigtige navn og adresse og telefonnummer. Get a life, Carl-Ejner'

Seersken sender sine varmeste hilsner til Carl-Ejner i Søborg :-)

 

,

7.6.07

Seersken har modtaget denne meddelelse fra Bruno Schwede ang. den seneste udvikling i retssagen

VLTV overskred betænkningstiden

 

5. juni 2007, grundlovsdag

 

VLTVs bestyrelse med Rosalina Dias som formand har ikke vist tegn på at bruge betænkningstiden, som dommeren indrømmede, til at finde frem til positive forligsmuligheder.
Tværtimod kom der kun negative tilkendegivelser på generalforsamlingen. Selv den ekstra betænkningstid, som de har fået efter Rosalina Dias og Inaam Illahi Sahibzada trak sig ud af bestyrelsen, blev overskredet uden svar til dommerens forslag, som skulle have været inde senest
Torsdag d. 31. maj. 

Hverken bestyrelsen med Rosalina Dias og Inaam Illahi Sahibzada, eller den efterfølgende med Fanny Kamille Pedersen, Bent Jespersen og Ann Susan har altså forstået, at betænkningstiden skulle bruges til, at finde frem til en acceptabel løsning, eller har ikke formået at forelægge forslag herom. Den ekstra betænkningstid er fra VLTVs side kun blevet brugt til at trække sagen i langdrag. 

Dermed blev forligsmulighederne udtømt, således at Bruno Schwede sammen med sin advokat nu har set sig nødsaget til at begære, at sagen tages op til domsafsigelse.
Konsekvenserne heraf er altså VLTVs bestyrelses ansvar.

Der forventes dom i sagen indenfor de næste 10 dage.

 

,

2.5.2007

Retssagen mod VLTV – status quo

Sagen drejer sig i korthed om, hvorvidt Bruno Schwedes arbejde som stationsleder på VLTV fra 2003-2005 var en lønnet ansættelse eller ej. Bruno Schwedes påstand er, at VLTV skylder ham løn for perioden. VLTVs påstand er, at der var tale om frivilligt, ulønnet arbejdet.

Sagen var for retten d. 25.-26. april.

Dommeren foreslog derefter en mægling, hvor VLTV skal betale Bruno Schwede 140.000 kr. Parterne fik 14 dages betænkningstid. Hvis parterne ikke accepterer forslaget vil sagen gå til doms.

Helle-Majken

 

,

15.4.2007

Forslag fra Vesterbro Medieklub til VLTVs generalforsamling

 

VESTERBRO MEDIEKLUB

 Vesterbro, d. 15.4.2007

Til Vesterbro Lokal-TVs bestyrelse

Hermed fremsender Vesterbro Medieklub 5 forslag til vedtagelse på Vesterbro Lokal-TVs generalforsamling d. 29.4.2007 jf. vedtægternes § 3d og 3e4:

 1. På given foranledning pålægger generalforsamlingen bestyrelsen at leve op til bestyrelsesansvaret i foreningen ved at overholde foreningens vedtægter.
 2. Generalforsamlingen vedtager, at generalforsamlingsreferater skal indeholde alle væsentlige berørte sager og udsendes til samtlige medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle indsigelser mod referatet skal påføres og udsendes til samtlige medlemmer.
 3. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for, at der gennemføres en programpolitik, der lever op til foreningens formålsparagraf og dermed svarer til den tildelte sendelicens.
 4. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for, at der udarbejdes programplaner, der kan give udsendelserne en klarere og skarpere profil herunder med henblik på overholdelse og udvikling af det lokale demokrati.
 5. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for, at der arbejdes  med at forbedre den tekniske kvalitet i udsendelserne, således at de i højere grad kan leve op til seernes forventninger.

På Vesterbro Medieklubs vegne

Morten Hansson
Claudia Karting
Helle-Majken Andersen-Harild
Jørgen Klarskov Jørgensen

 

,

29.3.2007

Endnu en genudsendelse

Under denne overskrift har Ekstrabladet i dag en artikel om lokale tv-stationer, hvor de opfordrer til mere kontrol fra Kulturministeriets side med, om pengene bliver brugt efter reglerne. 

Seersken kan tilslutte sig Ekstrabladets opfordring.

 

,

28.3.2007

Generalforsamling i Vesterbro Lokal-TV d. 29.4. 2007 kl. 18 i Lyrskovgade 4, 4 sal

Formanden, Rosalina Dias,  har indkaldt til generalforsamling i Vesterbro Lokal-TV d. 29. april 2007.

Indkaldelsesvarslet på 4 uger er overholdt i år. Om alle er indkaldt vides ikke. Tjek din postkasse.

Dagsordenen ser således ud:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, godkendelse
3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
4. Budget
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænden inden den 18/4. Kan mailes til rosalinadias@hotmail.com)
6. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer/2 supleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

og er således heller ikke i år i overensstemmelse med vedtægternes §3 e, som angiver, at dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Budget, fremlæggelse og godkendelse
6. Overordnet programpolitik
7. Personale politik
8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 1 til 2 suppleanter pr. valggruppe (prioriterede)
10. Valg af revisor
11. Eventuelt


 

 

VESTERBRO LOKAL-TV  5. juni 2005 - 27. april 2006

FORMAND: INAAM ILLAHI SAHIBZADA

OFFENTLIGE TILSKUD: 78.000 kr. (2005), 143.750 kr. (2006)

Samlet sendetid: 185 timer
Sort skærm: 43 timer
Nyproducerede udsendelser: 28
Nye enkeltindslag om Vesterbro: 72
Nye ikke-Vesterbro relaterede indslag: 81

Inaam Illahi Sahibzada trak sig fra bestyrelsen på generalforsamlingen d. 28.4.2006 og efterlod en forening, hvor vedtægtsovertrædelser er blevet comme il faut, en station med et arbejdsklima der ikke er for sarte sjæle, og en retssag mod Vesterbro Lokal-TV stående lige for døren. 
(læs nærmere under 'generalforsamling 06')

 

,

26.4.2006

Læserbrev i Vesterbrobladet 26.4.2006

I læserbrevet står følgende:

Vores lokale TV-station

Bruno Schwede langer gevaldigt ud efter bestyrelsen i Vesterbro Lokal TV.

Jeg synes det er underligt hvad der foregår på Vesterbro Lokal TV. Vi har i det sidste år været vidne til, at foreningen med den nye formand i spidsen ikke lever op til foreningens egne vedtægter. Vi har været vidne til, at engagerede medarbejdere, der producerede om og for Vesterbro blev fyret udenom gældende aftaler på stedet. Vi har oplevet, at fyringerne har medført ingen eller ringe udsendelser, der ikke levede op til de udstukne regler for TV-udsendelser.
Vi har oplevet selvbestaltethed og udsendelser, der kun kan betegnes som personlige reklameudsendelser, uden hensyn til indhold, sted eller journalistisk vinkling. Vi har været vidne til holdningsløs promovering af tvivlsomme organisationer som Scientology, der andetsteds mødes med protestdemonstrationer og retssager. Vi har set en bestyrelse, der ikke er sammensat efter egne vedtægter.
Vi har været vidne til, at dele af bestyrelsen holdt hemmelige møder, uden reel indkaldelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer i mere end trekvart år.
Vi har oplevet, at medlems- og medarbejder-demokrati er blevet trådt under fode. Vi har oplevet grov manipulation ved den sidste ekstraordinære generalforsamling, hvor skriftlig stillede forslag end ikke blev nævnt. Vi har oplevet, at medarbejdere er blevet svinet til fra dele af bestyrelsen, hvorefter man gerne vil samarbejde igen.
Vi har oplevet, at der aktuelt ikke engang bliver indkaldt til generalforsamlingen med en dagsorden efter egne vedtægter - men samtidig spredes der mistillid, og man vil gerne have streng kontrol med stemmerne på generalforsamlingen.
Hvad er formålet med det hele? Er der kommet bedre TV for Vesterbro ud af det? Jeg spørger bare.
Hvis disse forhold var kommet til Radio og TV-nævnets eller Mediesekretariatets kendskab, er det tvivlsomt, om man havde opnået offentlige midler igen. Alene de uregelmæssige udsendelser vi har set, lever ikke op til kulturministeriets regler for lokal TV. Ser man på VLTVs egen nuværende hjemmeside www.vltv.dk, så signalere den et underligt koncept for Vesterbro og dens mangfoldighed. Og en tekst som "Lorem ipsum dolor sit amet, ...", der som standard-tekst nu i mere end et halvt år har stået under VLTV-NYT, følger ikke rigtig med i den aktuelle debat om Dugnad, fixerum eller diskussionen om grønne arealer og frisk luft kontra parkeringssiloer:
Man må undre sig over, om det er uvidenhed eller snæversyn og underlige intriger, der er blevet styrende for TV-udsendelserne eller mangel på samme på Vesterbro.
Vi har lige haft en større diskussion om ytringsfrihed, demokrati og medier i dette land, som jo også skulle have en vis betydning lokalt. Men det er svært at genkende demokrati-forståelse og et bæredygtigt og demokratisk koncept i de nuværende forhold på Vesterbro Lokal TV.
Er Vesterbro Lokal TV virkelig blevet til en forsamling, der accepterer og godkender denne form for håndtering af medarbejdere og en TV station på Vesterbro? Er holdningsløshed og handling efter eget forgodtbefindende blevet god tone indenfor foreninger på Vesterbro? Jeg spørger bare - og opfordrer alle på Vesterbro til at holde et vågent øje med, hvad der sker på den lokale TV-station. Det kan der blandt andet gøres på www.seersken.dk. Vesterbro Lokal TVs næste generalforsamling afholdes i øvrigt den 28. April klokken 17.00 i beboerhusets cafe ved Onkel Dannys Plads på Halmtorvet. Det er dog tvivlsomt, om seerne er velkomne der.

Bruno A. Schwede

 

,

10.4.2006

Future Kulture,  Kort & Dokumentar Filmskole og Musikfabrikken på vej til EU med sag mod VLTV .

I would like to have more information about Kanal København and VLTV. 
 Members from Future Kulture have been making TV for many years and 
we have been given clear messages from Inaam that our production was not 
welcomed at VLTV. We are sure that this is illegal and we have gone to the 
European union Olaf http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_en.html
The anti fraud and the European Ombudsman for support. 
http://www.euro-ombudsman.eu.int/media/en/default.htm.

 We assume we will receive an answer in June on what they will do 
regarding legal action for support for Future Kulture for legal action 
against VLTV. Our case against VLTV are based on   ¤  acess to 
public television in our local commune   ¤ Compliance to association 
articles   ¤ Members rights "transparency within VLTV association   
¤ Members access to information and association role in providing 
members with timely   We have gone to Danish complaint department 
but we havent received anything tangible so we went to the European 
Union for support for legal action. We have a pretty clear case that 
VLTV have not abided by their associations articles and they have 
"chased away" members within the last few years. We have eight members 
from Future Kulture, Kort & Dokumentar Filmskole and 
film group Musikfabrikken who have supported the case against VLTV and 
Inaam but we have to wait until we receive our answer from the European 
Union before we move forward.
Ray Andres - Future Kulture www.futurekulture.com 
www.europeanrisingstar.com

 

,

4.4.2006

Fri proces til retssag mod Vesterbro Lokal-TV

 

Kære seersken,

her lidt aktuelt stof, der kan være med til at afklare forholdene omkring
Vesterbro Lokal TV for dens medlemmer og seerskens gæster.

mvh

Bruno A. Schwede
tidl. VLTV-stationsleder

 

Fri proces mod Vesterbro Lokal TV

 Her lidt om baggrunden for, hvorfor der nu er meddelt fri proces mod Vesterbro Lokal TV:

 Ret forbavsende endte arbejdet med at samle kræfter for at forbedre VLTV og dens overlevelse med den nye formands forslag om at fyre stationslederen i sidste år.
Baggrunden for fyringen af den tidligere stationsleder har åbenbart været, at den nye formand og bestyrelsen havde mødt kritik i forhold til de organisatoriske forhold.
Men kritikken førte også forbavsende nok  ikke til en bedre overholdelse af Vesterbro Lokal TVs vedtægter, men tværtimod til at formanden opererer udenom disse vedtægter hele tiden.

Således er bestyrelsen aldrig blevet sammensat efter vedtægterne, og der er ikke blevet holdt  bestyrelsesmøder med  indkaldelse af  hele bestyrelsen.

Der kom forslag om kommercialisering, selv om dette var blevet afvist af generalforsamlingen.
Velfungerende medarbejdere, der havde lagt mange kræfter i stationens overlevelse, blev fyret uden om lokale aftaler.

På denne baggrund blev det meget usikkert, hvilke formål den nye bestyrelse egentlig havde med stationen.
Det manglende koncept og kompetence blev så også synligt for seerne i form af sort skærm eller ringe udsendelser.
De forpligtigelser som stationen har overfor den tidligere ansatte stationsleder, kunne under disse forhold ikke længere forhandles.
Det har så været baggrunden for, at retshjælpen blev inddraget, for at klarlægge stationens forpligtigelser.

Efter flere ugers vurdering foreslog retshjælpen så at overgive sagen til en advokat.
Advokaten har så sendt sagen til Københavns Overpræsidium med anmodning om fri proces.

Københavns Overpræsidium, som er øverste myndighed for sagerne ved byretten, har anset sagen for at være af en sådan karakter, at den har meddelt Bruno Schwede fri proces mod Vesterbro Lokal TV.

 Det har nu taget en del tid, men fører forhåbentligt snart til en afgørelse.
De ulovlige forhold efter Vesterbro lokal TVs egne vedtægter er ikke blevet ændret i mellemtiden, hvor Vesterbro Lokal TV og dens ulovlige bestyrelse har opereret efter eget forgodtbefindende.

med venlig hilsen

Bruno A. Schwede

 

,

31.3.2006

Der er indkaldt til generalforsamling 2006

Formand Inaam har indkaldt til generalforsamling i Vesterbro Lokal-TV d. 28. april 2006.

Indkaldelsesvarslet på 4 uger er overholdt i år. Om alle er indkaldt vides ikke. Tjek din postkasse.

Dagsordenen ser således ud:

Dagsorden:
     1. Formalia
     2. VLTV status
     3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
     3. Valg af ny bestyrelse

og er således ikke i overensstemmelse med vedtægternes §3 e, som angiver, at dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
     
1. Valg af dirigent og referent
      2. Bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse
      3. Regnskab, fremlæggelse og godkendelse
      4. Indkomne forslag
      5. Budget, fremlæggelse og godkendelse
      6. Overordnet programpolitik
      7. Personalepolitik
      8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer
      9. Valg af 1-2 suppleanter pr. valggruppe (prioriterede)
     10. Valg af revisor
     11. Eventuelt

 

 

,

28.3.2006

Man kan ikke både smide medarbejderne ud og stadig ha' dem (4)
I juni 2005 smed Formand Inaam den daværende stationsleder, Bruno Schwede, ud fra Vesterbro Lokal-TV med fuld musik. Bruno havde gjort ham opmærksom på, at han skulle overholde foreningens vedtægter. Som tak sendte Formand Inaam følgende svada til Bruno (med kopi til en større personkreds):  

"Nået kunne tyde på at nogle ”problembørn” i organisationen er i gang med deres sidste krampetrækninger og derfor bruger alle kræfter på at modarbejde bestyrelsens i deres arbejde. En sådan adfærd er selvfølgelig uacceptabel og må derfor få nogle konsekvenser!!" ... "Til bestyrelsesmødet torsdag den 26 kl. 17 er følgende dagsorden: ... 4) Ny Stationleder ...7) Evt. " (læs nærmere under 'det vågne øje' og 'baggrund')

Nu søger Formand Inaam at få Bruno tilbage. Bruno Schwedes svar følger her:

 

Bruno Schwede
Bestyrelsesmedlem i VLTV 
(repræsentant for VesterGror)
brunoschwede@hotmail.com

 

Til
Inaam Illahi Sahibzada
Vesterbro Lokal TV
Lyrskovgade 4, 4
1758 København V

24. marts 2006

 

ang.: tilbud om projektlederstilling

Hej Inaam,

tak for dit telefoniske tilbud om projektlederstillingen.
Det undrer mig, at du henvender dig til mig på baggrund af dine tidligere udsagn om mig både før under og efter Vesterbro Lokal TVs sidste generalforsamling.
Som jeg har nævnt overfor dig var dine udsagn tilstrækkelige til at rejse en injuriesag. 
At du nu vil slå en streg over fortiden, efter i månedsvis at have undladt at afholde ordinære bestyrelsesmøder, undladt at indkalde mig som bestyrelsesmedlem, og søgt at udelukke mig fra bestyrelsen m.m., virker som et besynderligt kursskifte.
Et lignende kursskifte på 180 grader har du tidligere præsteret, efter du blev konstitueret som formand for bestyrelsen, bare med omvendt fortegn.
Samtidig kan det ikke overses, at der foreligger en række vedtægtsovertrædelser og overtrædelser af medlems- og medarbejder-demokrati, som tidligere påtalt, og som ikke er ude af verden, bare du kommer med et jobtilbud. 
Jeg har svært ved at se, at disse forhold kan udgøre et rimeligt grundlag for et positivt, fremadrettet samarbejde. Det forekommer samtidig ret uforudsigeligt og tilfældigt, hvornår du igen skifter holdning i denne sammenhæng, og det er for mig at se unægteligt svært at basere en projektledelse på det. 
Jeg tror derfor det er i vores begges interesse, at vi ser bort fra det.

Iøvrigt nævnte du under telefonsamtalen, at der foreligger et referat fra sidste ordinære generalforsamling. Det undrer mig selvfølgelig, at dette i så fald ikke er blevet udsendt  til mig som bestyrelsesmedlem og andre medlemmer der har deltaget i generalforsamlingen, og har bedt om referatet. 
Derudover skal et sådan referat som bekendt forlægges til godkendelse.
Jeg håber derfor, at jeg snart får tilsendt referatet, idet det også som bekendt har en vis juridisk betydning.

Hilsen

Bruno A. Schwede

kopi til VLTV bestyrelsen
kopi til advokat Helle Vibeke Paulsen
kopi til www.seersken.dk

 

,

20.3.2006

Rygter om generalforsamling i 2006!

Ved indvielsen af Onkel Dannys Plads i går kom det Seersken for øre, at Vesterbro Lokal-TV har til hensigt at overholde vedtægternes §3a  og holde generalforsamling i april. I år.

Det skal blive spændende at se, om Formand Inaam også overholder vedtægternes § 3c, der angiver at generalforsamlingen skal indkaldes senest 4 uger før. Det bliver ligeledes spændende at se, om alle medlemmer bliver indkaldt i år, eller om Formand Inaam håndplukker de medlemmer, han vil se?

Sidste år valgte Formand Inaam at se stort på §3c. Dette kan du læse om ved at klikke ind på 'baggrund'. Og følgerne af denne overtrædelse har du siden kunnet se 4 gange om ugen i Vesterbro Lokal-TVs udsendelser. Den var ikke til fordel for seerne. 

 

,

16.3.2006

Jobrotation?

Det går tjept med Formand Inaam som rorgænger!

I udsendelsen d. 12.3.06 fremgik det, at Vesterbro Lokal-TV har fået ny programleder. Igen, igen, igen.
 
Bestyrelsesmedlem PER T. PEDERSEN har nu afløst Richard Schumann.

RICHARD SCHUMANN var programleder på Vesterbro Lokal-TV i 2 måneder, nemlig fra midten af januar til midten af marts

Richard Schumann afløste på sin side PEDER IBSEN, der var programleder i 3 måneder, fra begyndelsen af oktober til januar.

Og fra begyndelsen af juni 2005 og indtil oktober var det bestyrelsesmedlem LEROY COLLINS, der skulle sørge for programmer til Vesterbro Lokal-TVs seere. 
I disse 4 måneder var der sort skærm i 36 timer.

Seersken ønsker Per T. Pedersen tillykke med udnævnelsen (en opringning til Vesterbro Lokal-TV for at gratulere afslørede, at der er blevet lukket for deres telefon). 

 

,

11.1.2006

Kan krystaller heale et stenet TV? (udsendelsen 3.1.06)

-Helt klart hvis vi får fribilletter så kom endelig med & lav noget tv. Sikke et arbejde du laver med at gå vltv efter i sømmene, de virker da også lidt stenede med alt det sorte skærm! -Vi har spurgt efter en fast ½ time om ugen, så ved seerne da hvornår der er andet end sort skærm! -Dog utroligt at du gider bruge så meget tid på det, det må være lidt opslidende; vil du ikke hellere lave tv?
Mærkeligt at der er kommet en stump af andet tv med, der var intet andet på det materiale vi fremsendte!!! -De har netop nu genudsendt det 3. gang, så måske vi skulle sende dem nogle andre programmer...

Nå, egentlig gider jeg ikke at blande mig, bare lave tv.

Ha det godt -og skriv hvis du vil med til den næste mystikmesse!

-Lou 


Tak for tilbuddet om at lave TV, men heller ikke jeg har talent for at lave fjernsyn, og det er vigtigt at (er)kende sin egen begrænsning... 

Men jeg vil gerne med til mystikmesse, måske er der noget der, der kan bringe Vesterbro Lokal-TV på ret køl igen? Husk at sende mig en billet.

Vi ses!
Helle-Majken

 

,

6.12.2005

Ny informationskanal på vej

Det en rigtig god ide. Vi har selv gjort os nogle tanker om en informationskanal hvor de sande ting kan komme frem. Medierne i dag er så opspiste af politisk rygklapperi, forvridende og billede manipulerende klip at det helt forkasteligt. Vi ønsker dig alt held og lykke med dit projekt.

Med venlig hilsen 
Copenhagen Cruise 
www.copenhagencruise.com

 

,

3.11.2005

Man kan ikke både smide medarbejderne ud og stadig ha' dem (3)

Programleder Peder Ibsen har han en drøm, som han delagtiggjorde seerne i i dagens udsendelse:

"Da vi altså mangler nogle redigeringsteknikere, så vil jeg gøre opmærksom på, der er jo ... jeg har lagt mærke til, der er mange, der har købt sådan et lille kamera, som jeg har her. Jeg har også selv brugt den og kvaliteten er ganske udmærket, lige så god kvalitet som vi ellers sender med
(Seersken har pli nok til at undlade at kommentere det med kvaliteten af Vesterbro Lokal-TVs udsendelser)

Og hvis man køber sådan et, så følger der også et redigeringsprogram med, og der skal nok være nogen, der har siddet og lavet noget, der er relevant for vores fjernsyn, og det må også godt handle om valget. Og så kan man bare komme herop med det, så kan vi måske hjælpe med at lave det hele færdigt også
(undskyld, hvad er det I kan hjælpe med? Manglede I ikke folk, der ved, hvordan man redigerer?) og få det med
Og det er sådan set en drøm jeg har, at alle mulige her på Vesterbro de bidrog til at lave Vesterbro Lokal-TV"
UHA, UHA, Peder, den drøm deler formand Inaam Illahi Sahibzada vist ikke? Han smed jo netop medarbejderne ud, så at alle mulige her på Vesterbro ikke kan bidrage til at lave Vesterbro Lokal-TV. 

 

,

25.10.2005

Man kan ikke både smide medarbejderne ud og stadig ha' dem (2)

Set på Vesterbro Bibliotek:

Seersken venter spændt på det næste opslag, det der søger ny en bestyrelsesformand, der ikke smider medarbejderne ud.

 

,

3.10.2005

Kommercialisering af Vesterbro Lokal-TV?

Er det den kommercialisering, der har været diskuteret ved adskillige generalforsamlinger, vi nu ser gennemført i praksis i udsendelserne? Jeg kan nævne:

 • salgsdemonstration af støvsugere. Hvor var relevansen for Vesterbro? Betalte firmaet for at få dette indslag bragt?
 • PR for Scientology's Youth-for-Human-Rights-kampagne Hvor var relevansen for Vesterbro? Betalte organisationen for at få dette indslag bragt? 
 • hvorfor har vi kun fået en udsendelse med Klaus Bondam og ikke med de andre overborgmesterkandidater? Betalte Klaus Bondam for at få stillet 4 x 1 times sendetid til rådighed til sin valgkampagne, eller får de andre overborgmesterkandidater samme mulighed?
 • betalte Instrumentshoppen på Østerbro for indslaget om deres forretning, der hverken ligger på Vesterbro eller at dømme ud fra indslaget har noget med Vesterbro at gøre 
 • hvad med den italienske restaurant på Christianshavns Torv? Hvorfor blev det indslag bragt? Blev der betalt for det?
 • og sidst, men ikke mindst: Studieværten, Leroy Collins, egen promotionvideo: 'Leeroy, sanger, entertainer, komponist', varighed 38 min. 31 sek., vist 2 gange. Betalte han for at få lov at sende den, eller udnyttede han bare sin adgang til Vesterbro Lokal-TV til gratis reklame for sig selv?

Er dette, hvad vi kan vente os af et kommercialiseret Vesterbro Lokal-TV? Så er min personlige konklusion: Reklamer - nej tak!

Helle-Majken

 

,
22.9.2005

Vesterbro Lokal-TV mangler ansvarlig bestyrelse

Hej Helle-Majken

Godt gået. Jeg har læst det meste af det på hjemmesiden og mener du har lavet et meget stort arbejde, håber du får noget ud af det, bl.a. en ny ansvarlig bestyrelse. Jeg var rystet over at de er så dumme, men kan så bedre forstå at de ikke kan lave TV.
Kærlig hilsen
Jytte, Tåstrup 

 

,

16.9.2005

Afskaf demokratiet!

Kære Seerske!
Det var vel nok en herlig sag, - jeg skal studere den nærmere i week-end-en, men det jeg indtil nu har set (Leeroy-prisen) og "øjenskalaen er fin.  Og så kan jeg godt lide, at seersken  bestemmer det hele!! 
Mere af den slags, - vi må kunne få bugt med demokratiet snart, for hvor har det dog bredt sig alt for længe!     Hilsen fra en fan.

Det er tilladt at få sine indlæg optaget anonymt, så længe Seersken ved, hvem der er med i hendes fanklub ('tillid er godt, kontrol er bedre' som hun lærte ved en generalforsamling i sommer)...

 

,

25.8.2005

Leroy Collins (1) 
- eller: Har Vesterbro Lokal-TV udspillet sin rolle?

D. 1.6. 2005 smed bestyrelsesformanden den daværende stationsleder ud. Derefter blev mange af de andre ansatte fyret. Siden da har Vesterbro Lokal-TV glimret ved sit fravær ved en række Vesterbrobegivenheder og -debatter, bl.a.:

 • Lokalrådets Slentretur

 • Narkodebatten

 • Den lille Havfrue (DR og TV2 var der, der blev spurgt, hvorfor VLTV ikke var der)

 • Charlie fra Libelles støtte-CD for Reden

 • Høring om Rigsarkivet

 • Fannys loppemarked

 • Kulturhavn

I stedet er skærmen blevet overladt til Leroy Collins, hvilket har betydet, at seerne har fået

 • masser af sort skærm (se under 'udsendelser')

 • indslag om cyklisters forhold på Nørreport Station, Nørrebrogade, H.C.Andersens Boulevard, Søerne, H.C. Ørstedsvej mm.

 • indslag om en italiensk restaurant på Christianshavns Torv

 • indslag om studenterhuset i Købmagergade

 • indslag om brandbiler på Rådhuspladsen

 • indslag om Prs. Alexandras åbning af en blomsterudstilling på Frederiksberg

 • og adskilligt andet der ikke har med Vesterbro at gøre (se under 'udsendelser')

På denne baggrund kan jeg ikke se, at Vesterbro Lokal-TV har nogen berettigelse i øjeblikket.

Men hvis man nu tænkte sig, at stationen overhovedet kan overleve økonomisk, og hvis man tænkte sig, at der igen kom folk ind på stationen med viden om og interesse for Vesterbro, ville Vesterbro Lokal-TV så igen kunne få en eksistensberettigelse?  Eller har den udspillet sin rolle? Vi finder i forvejen en dækning af mangt og meget på Vesterbro i Vesterbro Bladet. Ville Vesterbro Lokal-TV kunne noget, som Vesterbro Bladet ikke kan? Hvad vil vi med Vesterbro Lokal-TV?

Helle-Majken


,

24.8.2005

Man kan ikke både smide medarbejderne ud og stadig ha' dem (1)

VLTV-udsendelsen i aftes sluttede med en skilt, hvor der stod:

"VLTV søger frivillige
kameramænd
tilrettelæggere
redigeringsfolk"

Helle-Majken

 

,

26.6.2005

Vesterbro Lokal-TV overtræder fogedforbud

 

Bruno Schwede
Bestyrelsesmedlem VLTV

Vesterbro d. 26. juni 2005

Til VLTV
bestyrelse og redaktion
samt medlemmer

ang.: udsendelse d. 26.juni 2005 kl. 18.00 – 19.00

Jeg er nødt til at gøre opmærksom på følgende:
I VLTVs udsendelse bliver der fremført en række KODA –pligtige musikstykker.
De gælder både fra indslaget om Vesterbro-festivalen, men mest og ikke mindst fra udsendelsen Leeroy – Sanger Entertainer Komponist.
VLTV gør sig strafbar ved at fremføre disse værker.

Under optagelserne på Vesterbro-festivalen for een uge siden gjorde jeg Leroy opmærksom på, at VLTV i den nuværende situation ikke er berettiget til at fremføre KODA-pligtige værker. Der er nedlagt fogedforbud mod fremførelsen. Det betyder at det her ikke kun drejer sig om en ekstra afgift, som vi skal betale for at kunne fremføre musik eller kompositioner, men at det er blevet indskærpet under fogedretssagen sidste år, at der reelt er nedlagt forbud. Det vil sige at fremførelse af værker, som KODA varetager rettigheder for må anses for en lovovertrædelse. Leroy er altså bekendt med den retslige situation.

Om Leroy selv er medlem af KODA, har jeg ikke fået et klart svar på. I hvert fald er han åbenbart ikke selv klar over reglerne, som står i ethvert KODA-medlems optagelses-formular.
I det tilfælde kunne han altså godt fremføre egne kompositioner. Det gælder dog ikke for de andre værker, som er del af hans repertoire.

Derfor må jeg anbefale, at udsendelsen ikke sendes fremover i den nuværende form, heller ikke kl. 23 i aften.

Fremførelse udsætter VLTV altså for straffeansvar med mulighed for en betragtelig bøde.
Det er at gamble med VLTVs direkte økonomiske ruin.

med venlig hilsen

Bruno Schwede

Udsendelsen blev vist igen d. 26.6.05 kl. 23-24 (se under 'udsendelser')