18.8.2005

Siden foråret 2004 har jeg som medlem af 'Foreningen Vesterbro Lokal-TV' deltaget i 4½ generalforsamlinger. Jeg meldte mig ind i foreningen som personligt medlem, fordi jeg jævnligt ser Vesterbro Lokal-TV, og fordi jeg gerne ville vide, hvad der egentlig foregår og have sat ansigter på en række navne.
Senest  har jeg deltaget i den ekstraordinære generalforsamling d. 29.6.2005.
Denne generalforsamling forløb på en måde, der overskred mine personlige grænser for, hvad jeg stiltiende vil være vidne til.

Alene optakten var bemærkelsesværdig.  Den ordinære generalforsamling blev afholdt i april 2005, men eftersom regnskabet ikke blev godkendt, måtte der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 
Dette gik ikke stille af. 
Man indkaldte nogle medlemmer, men ikke alle (f.eks. ikke mig) til en ekstraordinær generalforsamling i maj 2005. Da aftenen oprandt, måtte denne generalforsamling så aflyses igen pga. den manglende overholdelse af formalia. Dernæst søgte bestyrelsesformanden at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med et varsel, der var kortere end det, som står i vedtægterne. 
Da den daværende stationsleder, som også er bestyrelsesmedlem, påtalte disse 2 overtrædelser af vedtægterne, kom svaret prompte: Han blev kaldt et problembarn, der modarbejdede bestyrelsens arbejde, og på næste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsesflertallet, at han med dags varsel ikke længere var at betragte som stationsleder.
(se nærmere under 'det vågne øje')

Da det var mig, der som følge af den manglende indkaldelse blev anledningen til denne ballade, skrev jeg et brev, hvori jeg gjorde opmærksom på, at overholdelse af formalia ikke bare er en ligegyldig formalitet, men at bestyrelsens handlinger kun er legitime, når vedtægterne er overholdt. Jeg fik aldrig noget svar, men jeg har ladet mig fortælle, at formanden har kaldt et sådant brev fra et af sine medlemmer for 'latterligt'. 

Den 29. juni 2005 afholdtes så den ekstraordinære generalforsamling. Om alle foreningens medlemmer var indkaldt i denne omgang, kan jeg ikke vide. Det er et rent tillidsspørgsmål.

Aftenen fik et usædvanligt forløb. 
Da jeg kom, mødte jeg Karin, som jeg kender af udseende og navn, og om hvem jeg ved, at hun er tidligere medarbejder på Vesterbro Lokal-TV og ejer af 'stationshunden', Perle. Hun var for hjemadgående efter at være blevet nægtet adgang til generalforsamlingen af formanden. Det plejede ellers at være skik ved generalforsamlingerne, at interesserede kunne komme og overvære dem (og man skal være ualmindelig meget interesseret for at gide det!).
Da jeg nåede frem til døren, stod formanden, Inaam Illahi Sahibzada, og kassereren, Rosalina Dias, og sikrede sig, at kun de, der stod på deres liste, fik lov at komme ind (en sådan liste er nødvendig, når man ikke kender sine medlemmer), og at de stemmeberettigede fik udleveret en stemmeseddel, dvs. nogle fik 2 i stedet for 1, og en enkelt stemmeberettiget fik ingen.

Så var stilen lagt.

Der er endnu ikke udsendt referat fra mødet, men jeg kan godt røbe, at det var meget begivenhedsrigt:

 • Der var diskussion om, hvem der var stemmeberettiget.

  'Personlige medlemmer', en kategori der optræder på foreningens girokort og som hidtil havde haft stemmeret, havde ifølge bestyrelsesflertallet ikke længere stemmeret. At samme bestyrelsesflertal i april selv var blevet valgt med stemmer fra bl.a. 'personlige medlemmer' fik dem dog ikke til at drage den slutning, at de så ikke selv er lovligt valgt, og at valget derfor skal gå om.
  (se 'det vågne øje')
  På den måde fik man sat seerne ud af spillet.

  Medarbejderne har ifølge vedtægterne stemmeret på generalforsamlingen. De fleste var imidlertid blevet afskediget lige inden generalforsamlingen. De første, der blev fyret, var dem, der havde udtrykt kritik af bestyrelsesflertallets dispositioner. På generalforsamlingen blev de afskedigede medarbejdere, der arbejder frivilligt og ulønnet, opfordret til igen at søge ansættelse ved Vesterbro Lokal-TV efter generalforsamlingen.
  Nogle medarbejdere mente, at de stadig var ansat, men fik at vide af bestyrelsesformanden, at det var de ikke. 
  På den måde fik man sat medarbejderne ud af spillet

  Organisationer har ligeledes stemmeret ifølge vedtægterne. 'Radio Vesterbro's repræsentant fik i første omgang ikke udleveret nogen stemmeseddel. 
  På generalforsamlingen kom det også frem, at han er en af Vesterbro Lokal-TV's samarbejdspartnere, men at han ikke længere føler sig velkommen der. Kassereren meddelte ham som svar, at det var han heller ikke.
  'Kulturmøde over Grænser', som støtter bestyrelsesflertallet, og som er berettiget til 1 stemme,  fik udleveret 2 stemmesedler.
  Richard Schumann, som også støtter bestyrelsesflertallet, havde dannet sin egen enmandsforening (eller var de to, ham selv og hans kæreste?) med det ene formål at få stemmeret. Det fik han.

  Ved således at støde samarbejdspartnere, nuværende og tidligere medarbejdere samt seerne fra sig sikrede bestyrelsesflertallet sig magten på generalforsamlingen.

                              

  Hele denne diskussion om, hvem der var stemmeberettiget, var lang og tumultarisk.

 • Påpegning af en række vedtægtsovertrædelser (se 'det vågne øje') bl.a. at bestyrelsen ikke er sammensat efter vedtægterne sad flertallet overhørig

 • En generalforsamlingsdiskussion i april, der var endt med, at bestyrelsen skulle arbejde for en ikke-kommerciel økonomisk rekonstruktion af stationen ved hjælp af fundraising, var blevet forvandlet til et punkt på dagsordenen, der hed 'kommercialisering og godkendelse'. Det blev godkendt.

                               

 • Breve fra nogle af bestyrelsesflertallets kritikere med punkter, der ønskedes behandlet på generalforsamlingen, blev end ikke nævnt (se 'det vågne øje')

 • Der foregik en voldsom og vedvarende heksejagt på en enkeltperson

 • Den generelle stemning var udisciplineret, hadsk og hævntørstig. 
  En af repræsentanterne fra 'Kulturmøde over Grænser' spædede løbende sin medbragte brandert op med en væske, der næppe var vand, mens han fremhævede sine egne fortræffeligheder og ved hjælp af fagter lod forstod, at han ønskede halsen skåret over på en af bestyrelsesflertallets kritikere..  
  En anden af bestyrelsesflertallets støtter sluttede aftenen af med et regulært hysterisk anfald, hvis årsag gik hen over hovedet på flere af os.   

Mødet varede fra kl. 19 - ca. 23. 

 

Som nævnt har jeg deltaget i flere generalforsamlinger siden foråret 2004. Vesterbro Lokal-TV synes at kæmpe med flere problemstillinger:

 • stationens katastrofale økonomiske situation.
  Stationen kæmper for økonomisk overlevelse fra dag til dag. Pga. gæld kan den når som helst stå på gaden, få standset sendesignal mv., ligesom den i et stykke tid ikke har kunne sende musik, der er omfattet af KODA-afgift. Hverken den nuværende eller de 2 forrige bestyrelser har kunnet skaffe tilstrækkeligt med midler. Dette hænger naturligvis sammen med, at Fogh-regeringen ikke ligefrem er gavmild overfor de lokale tv-stationer, og det vil undre mig meget, hvis Vesterbro Lokal-TV er den eneste lokal-tv station, der har økonomiske problemer i disse år
  (se 'økonomi')

 • en lammende personfiksering.
  På generalforsamlingerne fokuseres der imidlertid ikke meget på den ovennævnte politiske sammenhæng. 
  I stedet har jeg indtryk af, at der i kredsen omkring Vesterbro Lokal-TV er flere personer med egoer i størrelse x-large, der har meget høje tanker om sig selv. Dette har ført til en ekstrem personfiksering, hvor
  magtkampe, intriger, gammelt nag og had, personangreb, uforskammetheder og mistænkeliggørelse sætter dagsordenen

 • vedtægtsovertrædelser og manglende demokrati under det nuværende bestyrelsesflertal (læs nærmere under 'det vågne øje')
  Denne personfiksering er accelereret og er nu nået dertil, at man i kampen om magten tager alle midler i brug, herunder vedtægtsovertrædelser

 • ukvalificerede debatter og beslutninger
  En anden følge af personfikseringen er, at beslutninger ofte træffes på grundlag af personlige sym- og antipatier.
  Men selv for dem, der ønsker at se bort fra disse personsammenhænge, er det svært at finde et kvalificeret beslutningsgrundlag. Det seneste eksempel er vedtagelsen af regnskabet for 2004. Dette blev ikke sendt ud på forhånd, men først præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, og det forefandtes tilmed kun i et antal eksemplarer, der svarede til ca. 1/4 af de tilstedeværende.
  Et andet eksempel er diskussionen om, hvorvidt Vesterbro Lokal-TV skal kommercialiseres. Denne diskussion føres udelukkende mundtligt og på grundlag af en række udokumenterede påstande.


 • manglende interesse for og viden om Vesterbro
  Endnu en følge af personfikseringen er magten for magtens skyld og ikke af interesse for Vesterbro og Vesterbro Lokal-TV. 
  Dette har siden juni 2005 tydeligt vist sig i udsendelserne, der kun sjældent handler om Vesterbro, men til gengæld temmelig meget om studieværten, Leroy Collins, selv
  (se 'udsendelser')

 • manglende interesse for seerne
  Seerne synes paradoksalt nok at være en ikke-eksisterende gruppe hos Vesterbro Lokal-TV.  
  Til forskel fra organisationer, medarbejdere og mediefolk nævnes de ikke i vedtægterne.
  ('vedtægter')
  De generalforsamlingsdebatter, jeg har kendskab til, har aldrig handlet om seerne, om hvad seerne ønsker, eller hvad man overhovedet vil med Vesterbro Lokal-TV
  .

 

Disse erfaringer med Vesterbro Lokal-TV har overskredet mine personlige grænser for, hvad jeg stiltiende vil være vidne til. Derfor har jeg oprettet denne hjemmeside. 

Helle-Majken